Moja klawiatura do MGC

 1. Ctrl + rolka myszy – funkcja sterowania opcjami kreślenia (Scroll-Control)
 1. Ctrl + A    – zaznaczenie wszystkich obiektów rysunku,
 2. Ctrl + B    – uruchomienie funkcji „ogrodzenie”,
 3. Ctrl + C    – uruchomienie funkcji kopiowania
 4. Ctrl + D   – otwarcie palety podręcznej,
 5. Ctrl + E    – uruchomienie menedżera wymiany informacji,
 6. Ctrl + H    – otwarcie menedżera plików referencyjnych,
 7. Ctrl + I     – wyświetlenie informacji o zaznaczonym obiekcie (zaznaczonych obiektach),
 8. Ctrl + J    – aktywowanie warstwy zaznaczonego obiektu
 9. Ctrl + K   – kompresja rysunku,
 10. Ctrl + L  – menedżer fontów
 11. Ctrl + M   – zmiana jasności miarek, widocznych podczas kreślenia obiektów,
 12. Ctrl + N  – założenie nowego rysunku,
 13. Ctrl + O  – otwarcie rysunku,
 14. Ctrl  + P   – uruchomienie funkcji drukowania,
 15. Ctrl + Q  – otwarcie okna opcji, ustawień oraz menedżerów,
 16. Ctrl + R   – otwarcie okna menedżera rastrów,
 17. Ctrl + S  – zapisanie rysunku,
 18. Ctrl + T   – menedżer pikiet
 19. Ctrl + U  – ustawienia jednostek i sposobu ich wyświetlania
 20. Ctrl + V  – wyłączenie warstw z wyjątkiem tych, na których są zaznaczone obiekty (gdy nic nie jest zaznaczone włączane są wszystkie warstwy),
 21. Ctrl + W  – otwarcie okna menedżera warstw,
 22. Ctrl + Z  – cofanie ostatniej operacji (usuniecie narysowanego elementu lub przywrócenie usuniętego),
 23. Ctrl + X  – uruchomienie funkcji przenoszenia obiektów,
 24. Ctrl + Y

_

 1. Ctrl + F               – poszukiwanie i zaznaczanie obiektów (tekstów, działek, budynków, graniczników …)
 2. Shift + F              – poszukiwanie i zaznaczanie obiektów o podanym kodzie kartograficznym
 3. Ctrl + Shift + F  – wpasowanie w okno rysunku, zaznaczonego obiektu (jeżeli zaznaczonych jest kilka, to wpasowywane są kolejne obiekty),
 4. Ctrl + G               – poszukiwanie funkcji na podstawie (całości lub fragmentu) kodu kartograficznego, nazwy lub opisu,
 5. Shift + G             – poszukiwanie opcji na podstawie fragmentu opisu,
 6. Ctrl + Shift + G  – poszukiwanie pikiet, wstawianie obiektu na pikiety o podanych identyfikatorach
 7. Ctrl + Shift + F8  – zaokrąglanie i cięcie rzędnych we wskazanym pliku gml
 8. Ctrl + Shift + F9  – dzielenie pliku „gml” na osobne pliki dla baz GESUT, EGiB i BDOT
 9. Ctrl + Shift + F10  – formatowanie pliku „gml” w „schodki”
 10. Ctrl + Shift + F11  – test wydajności komputera, na którym zainstalowany jest MicroGeoCad”
 11. Ctrl + Shift + F12  – zwrot licencji na serwer (dotyczy instalacji z licencją serwerową)
 12. Ctrl + Shift + X     – przesuwanie węzła i/lub wstawianie i przesuwanie węzła

_

 1. F1 – pomoc (w przygotowaniu),
 2. F2 – sterownie opcjami ScrollControl (rolka „od siebie”)
 3. F3 – sterownie opcjami ScrollControl (rolka „do siebie”)
 4. F4 – przełączenie źródła informacji o kolorze, na poprzednio wybrane (domyślnie są to tryby: „paleta” oraz „status gml”)
 5. F5 – poprzedni tryb przyciągania punktu kontrolnego do obiektów (snapowania),
 6. F6 – kolejny tryb przyciągania, z listy opcji przyciągania punktu kontrolnego do obiektów (snapowania),
 7. F7 do dyspozycji użytkownika
 8. F8  – do dyspozycji użytkownika
 9. F9  – do dyspozycji użytkownika
 10. F10 – do dyspozycji użytkownika
 11. F11 – do dyspozycji użytkownika
 12. F12 – do dyspozycji użytkownika

***

 1. Ctrl + F1     – informacja o działaniu funkcji ScrollControl dla aktualnie uruchomionej funkcji,
 1. Ctrl + Shift + A – zaznaczenie elementu (obiektu), który został narysowany lub był edytowany jako ostatni,
 2. Ctrl + Shift + C – skopiowanie współrzędnych punktu kontrolnego do schowka systemowego,
 3. Ctrl + Shift + V – zmiana widoczności warstw (odwrócenie)
 4. Ctrl + Shift + O – otwarcie poprzednio edytowanego pliku,

***

 1. Shift+Home                     – wpasowanie rysunku w okno programu,
 2. Shift + End                     – wpasowanie ostatnio narysowanego obiektu w okno programu,
 3. Shift +klawisze kursora   –  przesuwanie mapy w oknie / przesuwanie okna ponad mapą,
 4. Shift + Insert                  – otwarcie okna do wprowadzania współrzędnych + skopiowanie informacji ze schowka systemu windows
 5. Shift – PgUp                   – powiększenie,
 6. Shift + PgDn                   – pomniejszenie
 7. Shift + V                          – wyłączenie warstw, na których są zaznaczone obiekty,
 8. Shift + Esc                      – wyłączenie zaznaczenia (odznaczenie),
 9. Shift + M                         – wyświetlenie (na moment) niewidocznych składników zaznaczonych obiektów (linii, maskownic opisów itp),
 10. Shift + P                          – włączenie / wyłączenie trybu aktywnych pikiet
 11. Shift + D                         – doklejenie kreślonego obiektu do krawędzi obiektu wskazanego
 12. Shift + R                           – włączenie  / wyłączenie wyświetlania rastrów
 13. Shift + T                           – włączenie  / wyłączenie wyświetlania ramek tekstów
 14. Shift + I                            – informacje o atrybutach obiektów
 15. Shift + X                           – modyfikacja geometrii obiektu – przesunięcie węzła konstrukcyjnego

***

 1. TAB                         – wysunięcie / wsunięcie panelu bocznego,
 2. Ctrl + TAB               – przełączanie palet użytkownika na dolnym pasku programu,
 3. Ctrl +Shift + TAB    – zwiniecie wszystkich paneli narzędziowych na panelu bocznym,
 4. Ctrl +Shift              – przytrzymanie Ctrl +Shift podczas zaznaczania, umożliwia zaznaczenie wielu obiektów na raz
 5. DEL                          – usunięcie zaznaczonego obiektu / zaznaczonych obiektów,
 6. CapsLock                 – opcjonalna blokada przesuwania mapy, przy pomocy kombinacji Shift + Lewy klawisz mysz + Przesunięcie myszy,
 7. Ctrl + rolka myszy – ScrollControl (SC) – sterowanie opcjami kreślenia (jak F2 / F3).
 8. Alt + F4                   – wyłączenie programu,
 9. Shift + F4                – przerysowania (naprawa) masek pod opisami przewodów
 10. Plus (+)                    – plus klawiatury numerycznej otwiera okno wpisywania miar (jeżeli funkcja obsługuje miary)
 11. Enter                         – enter klawiatury numerycznej pobiera wprowadzoną wartość i zamyka okno wpisywania miar.
 12. Esc                           – zamknięcie okna wprowadzania danych / zamknięcie okna opcji / usuniecie ostatniego punktu kontrolnego,

***

 1. Tylda (~)                         – uruchomienie poprzedniej funkcji
 2. Ctrl + Tylda (~)               –  uruchomienie kreślenia obiektu takiego, jak wskazany
 3. Shift + Tylda (~)              – kontynuacja kreślenia wskazanego obiektu liniowego
 4. Shift + Ctrl + Tylda (~)    – uruchomienie funkcji opisywania obiektów.

***

Skróty do pobrania (pdf)