Wymiana informacji w formacie XML:

 

Format “proder-xml” został opracowanym na potrzeby wymiany danych z programami Bentley Systems (MicroStation, PowerDraft, Redline i inne). Pliki w tym formacie mają strukturę “xml’ową” i zawierają wszystkie informacje o organizacji rysunku mapy (plan warstw, zestaw grubości linii oraz paleta kolorów) oraz obiektach, które się na nim znajdują.  Napisany został również program (parser) w języku MVBA (MicroStation Visual Basic for Application), który może być uruchomiony w programach BS, wyposażonych w język MVBA, a który umożliwia import oraz eksport treści rysunku. Co ważne, przy pomocy tego formatu można również wymieniać informacje opisowe z MGC (metki). Metki obiektów MGC stają się TAG’ami w programach BS i na odwrót. Program dostarczany jest w trzech wersjach: dla programów BS z serii 2004e, dla programów w serii V8i oraz dla Redline’a 2004e. Pliki (projekty VBA) znajdują się w folderze podrzędnym “Dodatki”, folderu, w którym zainstalowany został MicroGeoCAD (domyślnie jest to folder c:\Program Files\Proder\MGC\Dodatki).

 

A. Przygotowanie pliku:

Aby przygotować program do pracy, należy:

 

 • zapoznać się z uwagą z końca tej strony!
 • uruchomić program Bentley MicroStation / PowerDraft / Redline,
 • założyć nowy plik 2D lub 3D (nie dotyczy Redline’a – tu trzeba skorzystać z pliku przygotowanego w MicroStation lub PowerDraft),
 • otworzyć okno ustawień (Ctrl + B),
  • wyłączyć wyświetlanie siatki,
  • włączyć wypełnienia,
 • zamknąć okno opcji i ustawień,
 • ewentualnie załadować:
  • tablicę kolorów przygotowaną do wymiany informacji   z MicroGeoCAD’em,
  • plik definicji linii przygotowany do wymiany informacji z MicroGeoCAD’em,
 • zapisać opcje i ustawienia (Ctrl + F).

 

B. Uruchomienie parsera:

Aby uruchomić program do wymiany informacji w formacie “proder-xml”, należy:

 

 • sprawdzić, czy w folderze “c:\Program Files\Common Files\MSVBA Shared Files”, znajduje się biblioteka “mgc_io.dll”,
  • jeżeli nie istnieje taki folder, to należy go założyć,
  • jeżeli nie ma pliku biblioteki, to należy ją skopiować z folderu bibliotek MGC,
 • uruchomić program MicroStation (PowerDraft, Redline),
 • z głównego menu programu wybrać funkcje: “Narzędzia” i “Zarządzanie projektami” (rys. poniżej),
 • w oknie zarządzania projektami wybrać funkcję ładowania projektów i wskazać odpowiedni plik programu:
  • ParserProderXmlV8i                      … dla MicroStation i PowerDraft’a w wersji V8i
  • ParserProderXml2004e                 … dla MicroStation i PowerDraft’a w wersji 2004 e
  • ParserProderXmlRedline2004e     … dla Redline’a 2004 e
 • po załadowaniu projektu należy zaznaczyć go na liście załadowanych projektów i uruchomić projekt,
 • w oknie z nazwami funkcji, które są dostępne, należy zaznaczyć i uruchomić “ParseProderXML” (rysunek poniżej).

 

MSTN I - zarzadzanie projektami II

[rys.1 ładowanie projektów MVBA i obsługa parsera plików “proder-xml”]

 

C. Import plików “proder-xml”:

Aby zaimportować rysunek w formacie “proder-xml”, nalezy:

 • uruchomić funkcję importu,
 • otworzyć folder i wskazać plik “xml”,
 • czekać cierpliwie, nie przejmując się że trwa to długo…

 

D. Eksport plików “proder-xml”:

 • zaznaczyć ogrodzeniem fragment, który ma zostać wyeksportowany,
 • uruchomić funkcję eksportu,
 • wskazać miejsce i podać nazwę pliku xml,
 • czekać cierpliwie aż pojawi się informacja o zakończeniu eksportu,
 • uruchomić MicroGeoCAD’a i zaimportować plik “xml”
  • uruchomić menedżera wymiany informacji (Ctrl + E),
  • wybrać format “proder-xml”,
  • uruchomić funkcję “Import”
 • zamknąć okno menedżera.

 

Uwaga: rysunek importowany do programów Bentley Systems, należy dokładnie sprawdzić, 
ponieważ metoda wymiany informacji nie gwarantuje zachowania wzorów linii przerywanych,
kolorów masek (2004 e) oraz kątów wstawienia tekstów (Redline 2004e).

 

 

Uwaga: warto podłączyć tablicę kolorów oraz bibliotekę wzorów linii, które znajdują się w folderze "Dodatki". 
Biblioteki te można samodzielnie uzupełnić tak, aby uzyskać większą zgodność z rysunku z oryginałem.