MicroGeoCAD wyświetla składniki mapy w następującej kolejności, poczynając “od spodu”: rastry, siatkę konstrukcyjną, obiekty mapy  i na końcu elementy, które właśnie są kreślone.  Obiekty mapy wyświetlane są w kolejności kreślenia lub według atrybutu “priorytet wyświetlania”.  Źródłem informacji o kolorze obiektu może być paleta kolorów, kolor zdefiniowany dla każdego obiektu atrybutami RGB lub  data pomiaru/aktualizacji obiektu.

 

A. Opcje wyświetlania

W grupie “Wyświetlanie” zebrane zostały opcje i ustawienia związane ze sposobem wyświetlania rysunku mapy,  miar rysowanych elementów oraz siatki konstrukcyjnej. Aby zmienić ustawienia sposobu wyświetlania tych elementów, należy otworzyć okno „Opcje i ustawienia” wybierając z menu programu grupę funkcji „Narzędzia” a z niej funkcję  „Opcje i ustawienia” (można również skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl+Q).  Następnie na liście grup opcji należy odnaleźć i zaznaczyć grupę „Wyświetlanie”.

 

MGV IV - wyswietlanie 02-010

 

 

001. “Wyświetlanie punktów wstawienia obiektu” oraz opcja “i składników”

Włączenie tej opcji powoduje, że wyświetlane są punkty wstawienia (węzły konstrukcyjne) obiektu a jeżeli włączona jest opcja “i składników”, to również punkty wstawienia wszystkich składników obiektu. Na rysunku obok, widać obiekt (skarpę) wyświetlaną z wyłączonymi punktami wstawienia (A), z włączonymi punktami wstawienia (B) oraz z włączonymi punktami wstawienia obiektu i składników (C).

 

002. “Wyświetlanie punktów wstawienia zaznaczonego obiektu”

Włączenie tej opcji powoduje, że wyświetlane są punkty wstawienia obiektu, który został zaznaczony (zahaczony punktem kontrolnym).

 

003. “Korekta położenia tekstu w ramce”  oraz  “Wyświetlanie ramek tekstu”

Dwie opcje związane z wyświetlaniem tekstów. Włączenie pierwszej powoduje, że wyświetlane teksty “podciągane” są w ramce tak, aby poza ramkę nie wystawały “ogonki” polskich znaków diakrytycznych. Włączenie drugiej powoduje wyświetlanie ramek tekstów.

 

004. “Pogrubianie zaznaczonego obiektu”

Obiekt, który został zaznaczony (zahaczony punktem kontrolnym) zmienia kolor na taki, jaki został ustawiony w grupie opcji “Okno mapy“. Włączenie tej opcji powoduje dodatkowe wyróżnienie obiektu.

 

005. “Pogrubienie celownika funkcji usuwania obiektów”

Celownik funkcji usuwania elementów ma kolor czerwony, szerokość 1 piksela i jest kreślony linią przerywaną, przez co może być słabo widoczny (zwłaszcza na białym tle). Włączenie tej funkcji powoduje, że elementy celownika mają szerokość 3 pikseli i kreślone są linią ciągła.

 

006. “Rozjaśnianie masek zaznaczonych obiektów”

“Maski” to te składniki obiektów, które mają kolor tła i służą do zasłaniania tego, co jest “pod” nimi (np. przewodów pod opisami, studzienkami, kanałami itp). Włączenie tej opcji, spowoduje, że w zaznaczonym obiekcie, zaznaczone zostaną również maski (będę miały kolor nieco jaśniejszy niż kolor tła).

 

007. “Skalowanie grubości linii na ekranie, w tym maskownic”

W oknie opcji i ustawień, w grupie “zestaw grubości”, znajduje się lista grubości, z których każda ma dwie wartości – grubość na ekranie (w pikselach) oraz na wydruku (w milimetrach).  Pierwsza z nich jest wykorzystywana podczas wyświetlania rysunku, druga podczas drukowania. Włączenie opcji “skalowanie grubości linii na ekranie” powoduje, że program do wyświetlania elementów rysunku wykorzystuje informacje o grubości linii na wydruku, oczywiście z uwzględnieniem skali opracowania. Opcja ta jest szczególnie użyteczna podczas wektoryzacji rastra.  Dodatkowa opcja “w tym maskownic” powoduje, że pogrubiane są również maski opisów na przewodach.

 

008. “Przyciemnianie obiektów z plików referencyjnych”

Włączenie tej opcji powoduje “przyciemnienie” obiektów z plików referencyjnych, podłączonych do rysunku. Obiekty te mają kolor zbliżony do koloru tła mapy ale zachowują oryginalny odcień. Opcja oczywiście nie powoduje żadnych zmian w pliku referencyjnym a jedynie zmienia sposób wizualizacji obiektów.

 

009. “Wyświetlanie symbolu punktu adresowego”

Włączenie tej opcji spowoduje wyświetlenie w miejscu wstawienia punktu adresowego, symbolu koperty. Ułatwia to lokalizowanie punktów adresowych (które mają geometrię “punkt” i nie ma zdefiniowanej reprezentacji graficznej). Włączenie tej opcji nie ma znaczenia przy generowaniu gml’a, natomiast przed wydrukowaniem mapy oraz przed eksportem w formacie dxf/dwg, należy ją wyłączyć.

 

 

B. Źródło informacji o kolorze

Opcja ta pozwala na wybranie źródła informacji o kolorze wyświetlanych obiektów.

 • wybranie opcji “paleta kolorów” powoduje, że obiekty wyświetlane są w kolorach z aktualnej palety kolorów
 • opcja “rozporządzenie” powoduje, że program wyświetla obiekty w kolorach zdefiniowanych w Rozporządzeniu, (RGB)
  • włączenie sub-opcji “opisy w kolorach sieci“, powoduje wyświetlanie opisów sieci w takich samych kolorach jak sieć (-> uwaga 1 na dole strony)
 • po wybraniu opcji “status gml“,
  • kolor, związany jest ze statusem gml i oznacza:
   • szary          – obiekt, który nie jest zdefiniowany w Rozporządzeniu
   • zielony       –  obiekt nowy, narysowany w programie,
   • biały          – obiekt importowany z pliku “gml”
   • niebieski    – obiekt importowany z pliku “gml” i zmodyfikowany
   • czerwony   – obiekt importowany z pliku “gml” i usunięty
  • po włączeniu sub-opcji “obiekty stanowiące treść pliku różnicowego“, kolor, oznacza:
   • szary         – obiekt, który nie znajdzie się w pliku różnicowym
   • oliwkowy   – obiekt usunięty, który znajdzie się w pliku różnicowym
   • żółty          – obiekt nowy lub zmodyfikowany, który znajdzie się w pliku różnicowym
 • po wybraniu opcji “data pomiaru” / “data aktualizacji
  • w przypadku atrybutu “data pomiaru” kolor oznacza:
   • szary            – obiekt nie posiada atrybutu “data pomiaru” lub wartość atrybutu nie została ustawiona
   • zielony         – obiekt posiada atrybut “data pomiaru” ale jego wartość jest inna niż wartość ustawiona w polu daty
   • limonkowy    –  obiekt posiada atrybut “data pomiaru” a jego wartość jest zgodna z wartością ustawioną w polu daty (-> uwaga 2, na dole strony)
  • w przypadku atrybutu “data aktualizacji” kolor oznacza:
   • szary            – obiekt nie posiada atrybutu “data aktualizacji” lub wartość atrybutu nie została ustawiona
   • zielony         – obiekt posiada atrybut “data aktualizacji” ale jego wartość jest inna niż wartość ustawiona w polu daty
   • limonkowy    –  obiekt posiada atrybut “data aktualizacji” a jego wartość jest zgodna z wartością ustawioną w polu daty (-> uwaga 2, na dole strony)
 • wybranie opcji  “paleta monochromatyczna” powoduje, że program ignoruje informacje o kolorze i wszystkie elementy są białe (lub czarne, gdy tło rysunku jest białe).

 

 

 

D. Kolejność wyświetlania

Włączenie opcji “zgodna z kolejnością kreślenia” powoduje, że program wyświetla obiekty w takiej kolejności, w jakiej zostały narysowane (ostatni będzie “na wierzchu”). Włączenie opcji “zgodna z instrukcją” powoduje, że program wyświetla obiekty zgodnie z priorytetami nadanymi im podczas projektowania (informacje o priorytetach zapisane są w pliku biblioteki *.mgz).

 

E. Siatka konstrukcyjna

Opcja ta jest używana między innymi podczas projektowania znaków. Jej włączenie powoduje wyświetlenie siatki głównej w odstępie 1 metra (opcja “wyświetlanie punktów głównych w ostępie 1m”) oraz siatki pomocniczej co 10 cm (opcja “wyświetlanie punktów pomocniczych co 10 cm”). Punkty te są oczywiście widoczne tylko przy odpowiednim powiększeniu rysunku. Żaby wykorzystać siatkę konstrukcyjną, należy włączyć “tryb przyciągania punktu kontrolnego do siatki” w zestawie opcji “punkt kontrolny” okna opcji i ustawień.

 

F. Akceleracja grafiki

Program MicroGeoCAD przeznaczony jest do wykonywania niewielkich opracowań ale nie ma limitu wielkości obsługiwanych zbiorów. O szybkości działania programu decyduje ilość obiektów, które są na rysunku ale przede wszystkim ilość obiektów, które są równocześnie wyświetlane na ekranie!  Jeżeli zachodzi konieczność przeglądnięcia lub edycji dużego zbioru, należy pracować w jak największym powiększeniu. Dodatkowo można się wspomóc trybami akceleracji. Akceleracja może być wyłączona (obiekty są kreślone odpowiednim kolorem i grubością linii, są widoczne podczas przesuwania rysunku) lub ustawiona w jednym z dwóch trybów:

 • “lekka”          – w którym podczas przesuwania i zmiany powiększenia wyświetlane są tylko linie,
 • “pełna”, w którym program ignoruje informacje o kolorze, grubości i stylu linii a dodatkowo nie wyświetla współrzędnych ekranu i punktu kontrolnego.

 

 

Uwaga 1: Zgodnie z zapisami Rozporządzenia, opisy infrastruktury powinny mieć kolor taki, jak sieć, z którą są związane 
(zw wyjątkiem gazu ... żeby nie było zbyt prosto). Czasem jednak mapa zyskuje na czytelności, kiedy opisy są w jednym kolorze (czarnym). 
Włączenie opcji "wyświetlanie opisów w kolorach obiektów"powoduje, że opisy są w kolorze sieci a wyłączenie, że są czarne.  
Opcja ta jest aktywna tylko wtedy, kiedy źródłem informacji o kolorze jest rozporządzenie (-> opcja "B - źródło informacji o kolorze").
Uwaga 2:  Wiele osób zwracało uwagę na używanie w odniesieniu do tego koloru przymiotnika "jasno zielony", dlatego autor
zdecydował się na używanie prostego tłumaczenia orygialnej nazwy używanej przez producenta języka programowania: "lime" na "limonkowy".