2024:

 • odnośniki dodane funkcją dodawania odnośników, są dołączane do obiektów i zapisują się w pliku gml
 • funkcja leczenia schodów umożliwia ustawienie szerokości stopni i „wycinanie” spocznika
 • usunięty został błąd, który pojawiał się podczas importu obiektów, które miały opisy choć rozporządzenie tego nie przewiduje
 • nowa opcja w grupie „wyświetlanie” – ramki tekstów mogą być kolorowe albo minimalnie jaśniejsze od tła mapy
 • nowość: w pakiecie ewidencyjnym pojawiła się funkcja wykaz zmian danych ewidencyjnych

 • zmiana w funkcji „wiata” – teraz podpory leżące na odcinku prostym, będą rysowane tak, że środek ich krawędzi pokryje się z pikietą.
 • nowa funkcja w pakiecie inżynierskim – „zrzucanie linii 2D na powierzchnię nmt-tin

 • nowa opcja zahaczania punktu kontrolnego: „do węzłów konstrukcyjnych lub punktów przecięcia elementów

 • zmiana ważna w sposobie działania funkcji „cofnij” (ctrl + z)
 • zwiększenie precyzji zahaczania punktu kontrolnego przy dużych powiększeniach
 • nowa opcja w grupie „wyświetlanie” -> wyświetlanie obiektów pliku referencyjnego w wybranym kolorze
 • usprawnienie – numer nowej działki wstawia się tam, gdzie została wstawiona propozycja
 • nowość – pole powierzchni trójkąta 3D (siatki trójkątów) w przestrzeni trójwymiarowych

 • funkcja „usuwania samotnych odcinków„, czyli odcinków, które nie mają połączenia z innymi odcinkami

 • „sklejanie” krawędzi obiektów liniowych, gdy mają one dwa (lub więcej) punkty wspólne
 • „sklejanie” krawędzi obiektów powierzchniowych, gdy mają one dwa (lub więcej) punkty wspólne
 • w opcjach raportu, pojawiła się funkcja wyboru edytora do obsługi raportu
 • opcjonalna inkrementacja ostatniego bloku (numeru) identyfikatorów nowych graniczników
 • import punktów osnowy z serwisu WMS oraz funkcja pobierania opisów topograficznych.
 • nowy tryb importu gml’i, przeznaczony do kontrolowania plików różnicowych
 • skrót Shift + Insert, uruchamia funkcję przesuwania mapy i wkleja współrzędne ze schowka systemowego
 • pierwszy pokaz aplikacji do przeglądania plików gml na urządzeniach mobilnych!
 • usprawnienie funkcji dzielenia działek -> wykonywanie podziałów złożonych
 • nowa funkcja w pakiecie ewidencyjnym -> funkcja „proponowany identyfikator wydzielanej działki

 • korekta symboli graniczników, danymi z metki” rozjaśnia kolor, gdy „jest ustalony” i „spełnia warunki”, a w przeciwnym wypadku przyciemnia,
 • funkcja eksportu graniczników do pliku „xyz” „widzi” nowe graniczniki
 • nowa opcja funkcji opisywania obiektów – po wskazaniu granicy opracowania, opisane zostaną wszystkie obiekty w jej wnętrzu,
 • opcja przeskalowania plików dxf/dwg w pionie
 • w paletach narzędziowych EGiB i BDOT pojawiły się „schody pałacowo – kościelne„, które da się wyeksportować do pliku gml, niestety z utratą informacji o spoczniku
 • zupełnie nowy tryb importu obiektów z pliku aktualizacyjnego, z możliwością analizy i wyboru ładowanego obiektu
 • w polu informacji, pojawią się dodatkowe informacje o zaznaczonym obiekcie (np. id. działki, średnica przewodu, rzędna punktu itp.)
 • w grupie opcji „Pomiary obliczenia raporty” są już nowe opcje decydujące o formacie raportu: (trwa „podłączanie” funkcji  do tych opcji)
  • plik tekstowy
  • plik html
  • plik „csv”
  • wstawienie wyników na rysunek

 • leczenie schodów” – funkcja, umożliwiająca ustawienie kierunku biegu schodów (gdy go brakuje) lub zmianę (gdy jest niepoprawny)

 • odwracanie bram i furtek” -> nowa funkcja w palecie „modyfikacje

 • funkcja przesuwania obiektów oraz opisów (Ctrl + X) „potrafi” już przesuwać symbole obiektów (np. boiska)
 • funkcja „zmiana długości obiektu liniowego” podczas przedłużania obiektów liniowych zahaczonych do okręgów, można wybrać punkt zahaczenia (SC):
  • do pierwszego przecięcia z okręgiem (czyli do najbliższego punktu na okręgu)
  • do rzutu wskazanego punktu na przedłużaną linię
  • do dalszego przecięcia z okręgiem (czyli do najdalszego punktu na okręgu)

 • aktywność pikiet, można od teraz zmieniać przy pomocy klawisza w palecie „arkusz mapy”

 • przybyło projektowanie na zadaną powierzchnię i teraz zestaw do wspomagania podziałów wygląda tak:

 • nowa procedura licencjonowania, która umożliwia korzystanie z licencji serwerowych
 • poprawione zostały procedury: „leczenia skarp” oraz „tworzenie skarp z elementów” (przy okazji lekko poprawione zostały ikonki)

*

2023:

 • usunięty został błąd ładowania skarp o geometrii interior-eksterior (to jeszcze nie koniec usprawnień, ale na razie musi wystarczyć)
 • ważna nowość: w wersji 336, pojawi się nowa funkcja „tabela atrybutów” -> szczegóły wkrótce a ikonka funkcji poniżej

 • raport wykorzystania pikiet” został uzupełniony o informacje o bazie danych
 • funkcja „ustawienie koloru pikiet” z „menedżera pikiet” pozwala na zmianę koloru pikiet z zaznaczonego pliku
 • w nowej wersji funkcji „kontrola relacji wskazanego obiektu” pojawił się nowy zestaw opcji
 • ważne usprawnienie: selekcja pokrywających się linii działa od teraz równie sprawnie jak funkcja selekcji nakładających się węzłów
 • funkcja dodawania masek, potrafi teraz zamaskować tło pod napisami
 • graniczniki mogą być od teraz opisywane również wartością atrybutu „oznaczenie w nateriale źródłowym
 • funkcja dodawania masek do obiektó, obsługuje od teraz również teksty (zwykłe)
 • włączanie i wyłączanie masek, „dostało” skrót klawiszowy Ctrl + Shift + F4
 • funkcja „kontrola mapy” z palety „arkusz mapy”, umożliwia poszukiwanie obiektów bez numeru operatu
 • jeżeli na rysunku są zaznaczone obiekty, to tylko one trafią na listę obiektów
 • funkcja „informacje o obiekcie”, wyświetla listę pikiet, na których oparty jest obiekt … jeżeli są takowe
 • w pakiecie ewidencyjnym pojawiła się nowa „pieczątka” – opis projektowanej służebności gruntowej
 • pieczątki mogą mieć od teraz tło i/lub ramkę
 • opcja nadawania identyfikatorów nowym działkom, pozwala na zdefiniowanie
  • nowego mianownika (np. „3305/2” dla pierwszej działki, wydzielonej z działki 3305)
  • nowego numeru       (np. „7755” dla drugiej działki, wydzielonej z działki 3305)

 • funkcja „rozliczanie” potrafi już rozliczyć działki w służebności
 • nowa opcja funkcji „kontrola topologii” – poszukiwanie brakujących węzłów, na wspólnych granicach obiektów (v02.324)
 • funkcja importu nietypowych zbiorów tekstowych „nowe graniczniki„, czyta zarówno pliki „tekstowe” jak i „csv”, a nawet  „pomieszane”…
 • pajączek interpolacji” może teraz oprócz rzędnej wyinterpolowanej, wyświetlić rzędną zmierzoną na siatce trójkątów,
 • zbiorniki, studnie i inne obiekty, które mogą mieć kształt okrągły, mają teraz opcję kreślenia „okrąg na 3 punkty”
 • pakiet „inżynierski” wzbogacił się o funkcję opisywania poprzeczek przekrojów
 • pakiet „inżynierski” wzbogacił się o funkcje generowania przekrojów siatki TIN

 • nowa opcja importu pliku tekstowego, zawierającego dane „nowych” graniczników (  ID  X  Y  Z  SPD SWD STB   Informacja Operat Oznaczenie  )
 • poprawa płynności przesuwania gór/dół, rozwiniętych palet narzędziowych w panelu bocznym
 • dwie nowe funkcje do „obsługi graniczników”, w pakiecie „ewidencyjnym”:
  • korekta położenia, atrybutów oraz aktualizacja symbolu, na podstawie danych z pliku „csv” (ikonka poniżej po lewej)
  • korekta symbolu, na podstawie wartości atrybutu „kod stabilizacji” (ikonka poniżej po prawej)

 • poważne zmiany w zestawie narzędzi „numeryczny model terenu” (szczegóły na spotkaniu 07.09.2023)

 • lekka modyfikacja ikonek „pieczątek” w palecie „pakiet ewidencyjny”
 • zamiast czterech  funkcji do opisywania / modyfikacji opisów -> jedna!

 • lekko spóźniona implementacja schematu EGiB 1.8
 • nowa funkcja w palecie „Podstawowe elementy” -> „Punkt na przedłużeniu linii” (działa tak samo jak funkcja „Pikieta na przedłużeniu linii”)
 • NOWY ZESTAW FUNKCJI DO DZIELENIA DZIAŁEK
 • przywrócenie kolorów z rozporządzenia” – nowa opcja funkcji ustawiania koloru RGB (czyli koloru „z rozporządzenia”)
 • w funkcji „Przesunięcie tekstu o wiersz„, SC steruje skokiem przesunięcia 100%, 50%, 33%, 25%, 10% oraz 1%
 • nowość w palecie „modyfikacje” -> funkcja „ukrywanie wspólnych odcinków granic obiektów powierzchniowych”
 • podczas kreślenia z podawaniem numerów pikiet, można równocześnie korzystać z numerów i/lub kodów pikiet
 • podczas nadawania wartości atrybutu grupie obiektów, można już korzystać z listy atrybutów
 • od wersji 292, podczas wybierania wartości atrybutu z listy, można używać małych liter
 • nowa opcja funkcji „kontrola topologii” -> „poszukiwanie nakładających się węzłów obiektu”
 • generowanie gml’a: zapisywanie „pustych” atrybutów, żeby plik przechodził walidację,
 • nowy sposób działania funkcji rozsuwania wierzchołków -> wskazywanie linii tworzących wierzchołek
 • drobiazg – nowa ikonka funkcji „przenoszenia pikiet na warstwy obiektów”
 • funkcja „przenoszenia pikiet na warstwy obiektów”, dostała dwie nowe opcja -> zmiana koloru oraz zapisanie do pliku
 • funkcja kreślenia schodów, pozwala od teraz na ustawienie szerokości stopni (wpisywanie miar)
 • zupełnie nowa procedura kompresji rysunku, bezpieczna dla plików „gml”,
 • nowa opcja funkcji „kontrola mapy” -> zaznaczanie działek, które nie mają kompletu graniczników,
 • usprawnienie procedur związanych z konwersją zbiorów kresek dxf, na obiekty,
 • funkcja usuwania symboli obiektów (np. „kółek olimpijskich” z obiektu boisko),
 • nowa, sprawniejsza procedura cofania usunięcia obiektu związanego wieloma relacjami,
 • nowy, dziewiąty tryb zahaczania punktu kontrolnego „orto„,
 • tryb wyświetlania „wyróżnienie obiektów z baz kolorem„,
 • odnośnik do rzędnej obiektu można od teraz wyłączyć przy pomocy SC,
 • funkcja modyfikacji obiektów powierzchniowych, po której, eksportują się one do pliku dxf/dwg jako obszary zamknięte,
 • usprawnienie procedury czytania i zapisywania plików gml (dostosowanie do równoczesnej pracy z obiektami „2015” i „2021”),
 • opcja  rozliczania z uwzględnieniem powierzchni ewidencyjnej
 • nowa, eksperymentalna funkcja konwersji 2015 / 2021
 • nowa opcja trybu wyświetlania – obiekty ze starego rozporządzenia na czerwono, z nowego na niebiesko
 • usprawnienie procedur zaokrąglania rzędnych wysokości, przewodów elastycznych,
 • opcja wyświetlania kodu pikiety, tło słupa,
 • usprawnienie funkcji „wstaw i przesuń węzeł” – teraz, funkcja obsługuje również murki oporowe, rowy, ekrany akustyczne itp.
 • nowa opcja, umożliwiająca zapamiętanie położenia i rozmiaru okna programu
 • nowa funkcja w pakiecie inżynierskim „pajączek interpolacji” (omówienie w najbliższy czwartek)
 • nowa opcja menedżera eksportu nowych gml’i: „wszystkie obiekty” lub „tylko nowe, modyfikowane i usunięte”
 • usprawnienie procesu wyświetlania linii o około 2,5%  (to niewiele ale przy dużych plikach czuć poprawę),
 • usprawnienie procedury zahaczania „na przecięciu” dla wieloboków,
 • nowa funkcja, bezpiecznej kompresji obiektów, które były wielokrotnie modyfikowane
 • usunięty został błąd kompresji, który uniemożliwiał skompresowanie obiektów usuniętych a wcześniej modyfikowanych,
 • usunięty został błąd, który uniemożliwiał usuwanie węzłów enklaw, narysowanych wielobokiem,
 • kafelki z zielonym tłem mapy,
 • opcja zmiany kolorów obiektów, w trybie wyświetlania „status gml”,
 • dwie nowe eksperymentalne funkcje do tworzenia projektu fundamentów – uwaga: tylko do testów!
 • eksperymentalna funkcja „konwersja obiektu 2015 / 2021” – uwaga: tylko do testów!
 • „leczenie skarp”  – nowa funkcja w palecie narzędziowej „modyfikacje
 • dwie nowe funkcje: „inwentaryzacja przyłączy” oraz wstawianie odnośników z id. pikiety
 • funkcja „rozliczanie użytków we wskazanie działce / działkach” – na razie wyłącznie do testów!
 • nowa funkcja, która umożliwia obrócenie obiektów punktowych (np. kratek ściekowych) równolegle do linii (np. przewodu kanalizacyjnego)
 • nowa funkcja w palecie „Podstawowe elementy” –  łańcuch odcinków o zadanej długości i kącie zwrotu
 • nowa funkcja w palecie „Podstawowe elementy” –  okrąg wpisany w wielobok
 • testowa wersja funkcji „wypis z rejestru gruntów”,
 • nowa opcja zahaczania punktu kontrolnego: „na przecięciu”,
 • wstawianie oraz wstawianie i modyfikacja węzła na linie, które się pokrywają,
 • modyfikacja funkcji obracania tekstów i opisów obiektów -> dotąd, elementy były obracane o kąt, teraz są ustawiane są pod kątem
 • poważna zmiana: podczas importu plików „gml”, program przełącza się w odpowiedni tryb (2015 / 2021)
 • poważna zmiana: przełączanie trybu pracy 2015 / 2021, w grupie opcji „opracowanie” okna opcji i ustawień,
 • pola edycyjne metek, mają nową funkcję w menu kontekstowym – „wybieranie wartości opcji z listy, ładowanej z pliku„…

2022:

 • bloki „podstawa prawna” oraz „pouczenie” na zawiadomieniu, są od teraz czytane z plików tekstowych,
 • wiatę, można od teraz kreślić również w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
 • funkcje: „wstawianie węzła” oraz „wstawianie i modyfikacja węzła„, obsługuje od teraz murki oporowe, kanały, ekrany i inne „szerokie” obiekty liniowe.
 • opcja maksymalizowania okna po uruchomieniu programu, wróciła do grupy „okno mapy”
 • nowa opcja menedżera eksportu nowych gml’i: „wszystkie obiekty” lub „tylko nowe, modyfikowane i usunięte
 • usprawnienie procesu wyświetlania linii o około 2,5%  (to niewiele ale przy dużych plikach czuć poprawę),
 • usprawnienie procedury zahaczania „na przecięciu” dla wieloboków,
 • nowa funkcja, bezpiecznej kompresji obiektów, które były wielokrotnie modyfikowane
 • usunięty został błąd, który uniemożliwiał usuwanie węzłów enklaw, narysowanych wielobokiem,
 • kafelki z zielonym tłem mapy,
 • modyfikacja funkcji „pieczątka … granicznik” -> po zahaczeniu do działki, opieczętowane zostaną teraz wszystkie graniczniki
 • korekta pozycji opisu rzędnej przewodu o 0,1mm – teraz opis leży dokładnie na przewodzie
 • kolory obiektów w trybie wyświetlania „status gml”, można ustawiać (do tej pory były ustawione na stałe) ,
 • funkcja „kontynuuj kreślenie” oraz „kreśl taki, jak wskazany„, dostały nowe ikonki i zostały powielone w palecie „modyfikacje”
 • w procedurze generowania plików gml dla starego rozporządzenia, kontrola ob. powierzchniowych jest teraz opcjonalna
 • opcja zmiany koloru na aktywny, dla obiektów, importowanych z pliku dxf, gdy maja kolor numer zero,
 • nowa funkcja w palecie „modyfikacje” – „leczenie skarp, czyli przedefiniowanie górnej krawędzi skarpy„,
 • nowa funkcja w palecie „pakiet inżynierski” – „inwentaryzacja przyłączy„,
 • nowa funkcja w palecie „pakiet ewidencyjny” – „rozliczanie użytków„,
 • klawisz funkcyjny F4, przełącza pomiędzy dwoma ostatnio używanymi źródłami informacji o kolorze
 • usunięte zostały 2 błędy:
  • pierwszy, powodował uszkodzenie obiektu, modyfikowanego funkcją równoczesnego wstawiania wierzchołka na wiele linii
  • drugi powodował powielanie węzła, gdy modyfikowany obiekt był zapisany w pliku „gml”, jako wielobok zamknięty
 • nowa opcja funkcji „zmiana formatu widocznych opisów” – teraz można również zmienić opisy użytków,
 • nowa funkcja w palecie „modyfikacje” – „obracanie znaków równolegle do linii” (np. kratki ściekowej do przewodu kanalizacyjnego),
 • poprawka do procedury obsługi obiektu „rów przydrożny” – ze względu na sposób zdefiniowania obiektu, pewnie nie ostatnia 🙁
 • usprawnienie funkcji w palecie „łamana z definiowaną długością i kątem” – cztery tryby pracy,
 • nowa funkcja w palecie „modyfikacje” -> „wstawienie obiektu, w obszar ograniczony liniami granicznymi innych obiektów
 • uwaga: funkcja EGiB/BDOT, która pojawiła się w palecie „Modyfikacje”, przeznaczona jest wyłącznie do testów!
 • w zestawie funkcji „ewidencyjnych”, znajdziecie Państwo nową funkcję „wypis z rejestru
 • rzadko używana funkcja „szpaler drzew„, została przystosowana do nowego rozporządzenia,
 • usunięte zostały 2 błędy:
  • błąd spowodowany konfliktem kodów obiektów ze starego i nowego rozporządzenia (stary przewód i nowy zbiornik)
  • błąd cięcia obiektów powierzchniowych, po zahaczeniu drugiego końca linii tnącej do węzła obiektu
 • nowe funkcje w palecie „Podstawowe elementy” – okrąg wpisany w wielobok oraz linia łamana z definiowaną długością i kątem
 • nowa opcja zahaczania punktu kontrolnego: “na przecięciu
 • wstawianie oraz wstawianie i modyfikacja węzła na linie, które się pokrywają
 • modyfikacja funkcji obracania tekstów i opisów obiektów -> dotąd, elementy były obracane o kąt, teraz są ustawiane są pod kątem
 • poważna zmiana: podczas importu plików “gml”, program przełącza się w odpowiedni tryb (2015 / 2021)
 • poważna zmiana: przełączanie trybu pracy 2015 / 2021, w grupie opcji “opracowanie” okna opcji i ustawień,
 • pola edycyjne metek, mają nową funkcję w menu kontekstowym – “wybieranie wartości opcji z listy, ładowanej z pliku
 • kolory na wydruku w trybie “rozporządzenie” i “mapa porównania z terenem”, mają poprawne kolory
 • funkcja wstawiania obiektów okrągłych (zbiorniki, studzienki itp), reaguje na wprowadzenie miary (“+” … miara … “Enter”)
 • z palety “Arkusz mapy” zniknęły funkcje, które obsługiwały wyłącznie obiekty ze starego rozporządzenia,
 • funkcja eksportu plików “gml” dostała nową opcję, która pozwala na wyeksportowanie zaznaczonych obiektów,
 • poważna zmiana: wartości atrybutów nowych obiektów, zależą teraz od opcji, z grupy “Opracowanie
 • nowa funkcja: ustawianie wartości początkowych, atrybutów nowych obiektów
 • klawisz funkcyjny F4, służy teraz do przełączania pomiędzy dwoma, ostatnio używanymi trybami koloru
 • układ funkcji palety “NMT”, zmienił się po przeniesieniu funkcji związanych z rozporządzeniem “2015” (-> punkt poniżej)
 • “stare” funkcje wstawiania punktów wysokościowych na pikiety (2015), trafiły do palety “Pokrycie terenu”
 • funkcja wstawiania rzędnych (2021), pozwala teraz na wstawianie rzędnych na pikiety oraz  obiektu,
 • w palecie “modyfikacje” pojawiła się nowa funkcja “Usuwanie enklaw“,
 • funkcja modyfikacji geometrii obiektu, umożliwia modyfikację enklaw, również w obiektach szrafowanych,
 • nowa funkcja w palecie modyfikacji – zmiana średnicy okręgu / okręgów,
 • od teraz, blokowanie przesuwania mapy klawiszem “CapsLock” jest opcjonalna.
 • IMPLEMENTACJA ROZPORZĄDZEŃ Z 2021 ROKU
 • silniejsza kompresja modyfikacji tego samego obiektu (nadal oczywiście jest to opcja)
 • grodzenie w trybie “cięcie”, nie tnie obiektów niewidocznych,
 • podczas cięcia rysunku ogrodzeniem, napisy są cięte tylko wtedy, kiedy włączona jest opcja „cięcie tekstów ramką” (Opcje pracy II)
 • edytor treści tabelek, ustawia edytowane pola tak, jak w tabelce,
 • obszar opracowania jest kreślony obwodnicą.

2021:

 • w walidatorze P.I.W.O. – od wersji 3.0, kliknięcie na „starą” wersję obiektu, spowoduje równoczesne podświetlenie „aktualnej”
 • usprawnienia w funkcji kontroli topologii
 • nowa funkcja: lista błędów (jedno kliknięcie = zaznaczenie obiektu, dwa kliknięcia = wskazanie miejsce z błędem)
 • pierwsza funkcja z rozporządzeń z 2021 roku – na razie tylko dla testerów …
 • funkcja „dociągania obiektu do pikiet”, dostała nową opcję -> teraz można dociągnąć wszystkie węzły obiektu lub tylko wskazany
 • funkcja obiektowania ma opcję aktualizacji atrybutów graficznych oraz nową ikonkę (stara za bardzo kojarzyła się z planem warstw)

MGC IV - nowa ikona obiektowania 1

 • funkcja transformacji podpowiada teraz jaki typ transformacji został wybvrany
 • nowość:  w menu głównym, w grupie „Pomoc”, pojawiła się nowa funkcja  „Aktualizacja systemu pomocy
 • dodatkowe ikonki na klawiszu generowania plików gml – żeby było łatwiej

MGC IV - extra ikonki GML.

 • nowy zestaw funkcji i opcji oraz nowe ikonki, menedżera plików referencyjnych
  • ładowanie plików referencyjnych z wpasowaniem w okno rysunku,
  • przesuwanie plików referencyjnych + powrót do poprzedniego położenia
  • przeładowanie pliku, bez zmiany położenia
  • kontrola duplikatów obiektów, w pliku referencyjnym
  • kontrola duplikatów obiektów, pomiędzy plikiem referencyjnym a głównym

MGC IV - pliki referencyjne 05-2021 funkcje i opcje 2

 • opcja skalowania „miarek” wyświetlanych np.podczas pomiaru odległości, kąta itp.
 • funkcja „powtórz generowanie gml’a z ostatnimi ustawieniami” (Ctrl + Shift + F10)
 • zestaw ustawień opcji eksportu  plików „gml” (presetów)

MGC IV - presety opcji e-gml


 • usprawnienie procedury eksportu plików „gml”
 • nowa opcja importu plików gml -> „tylko obiekt o podanym identyfikatorze(lub obiekty, które mają wspólny podany fragment identyfikatora)
 • nowy układ funkcji w palecie narzędziowej „Teksty

>>…

 • funkcje przesuwania i obracania tekstów, można od teraz wykorzystywać do manipulowania opisami obiektów
 • drobna zmiana w grupie „import / eksport plików tekstowych” – zamiast opcji „radio-button”, które zajmowały całą planszę, teraz są listy wyboru „combo-box”,
 • funkcja wstawiania maski zdefiniowanej wielobokiem, ma od teraz czwarty wariant: „po granicy obiektu powierzchniowego”  (zmiana opcji, oczywiście przy pomocy SC)
 • przełączenie pikiet w tryb pasywny (Shift + P), spowoduje teraz silniejsze przygaszenie pikiet ( w tym trybie nie będą się one również drukowały)
 • zmiana w definicji walidacji średnic: zapis „30-1000” oznacza, że średnica musi być w tym zakresie, natomiast „30+1000” musi być w zakresie lub może nie być podana
 • nowy skrót „Shift + T” – włączanie / wyłączanie ramek tekstów
 • usprawniona procedura generowania relacji – od teraz działa 200 razy szybciej (przy małych plikach nie miało to znaczenia, przy dużych czas rósł baaardzo)
 • nowa procedura wstawiania RTPW na pikiety – w przypadku b.dużych obiektów działa ok. 100 razy szybciej (poniżej),
 • nowa funkcja: wstawianie RTPW na pikiety, które znajdują się w pobliżu węzłów konstrukcyjnych obiektu, z dopasowaniem kąta obrotu opisu, do krawędzi obiektu
 • podczas importu plików „gml” można teraz ustawić opcję „korekta kąta kratki ściekowej i studzienek prostokątnych
 • punkty o określonej wysokości (RTPW i SUPS), mają teraz pomocniczy atrybut „liczba miejsc po przecinku w opisie
 • punkty o określonej wysokości naturalne i sztuczne, są od wersji 086 wiązane relacjami z obiektem, do którego zostały zahaczone w momencie wstawiania
 • nowy tryb zahaczania punktu kontrolnego – punkt zahaczany jest do obiektu ale jak najbliżej pikiety
 • nowa opcja trybu wyświetlania – „źródło informacji o kolorze obiektów – paleta mapy porównania”
 • dzięki nowemu obiektowi  „miejsce oznaczone datą„, można korzystać z nowego źródła informacji o kolorze (powyżej), również w przypadku obiektów bez daty pomiaru
 • nowa opcja związana z generowaniem plików „gml” – od wersji 080, program tworzy również „paczkę” (zip) z wygenerowanymi plikami
 • nowa opcja: „uzupełnienie opisu funkcji informacją o skrócie klawiszowym”
 • cztery nowe funkcje do korekt i napraw obiektów:
  • usuwanie odcinków, których długość jest mniejsza niż podana przez użytkownika
  • poszukiwanie i usuwanie duplikatów linii z obiektów powierzchniowych
  • korekta położenia węzła łuku kołowego (rzutowanie odległego węzła na łuk)
  • usuwanie węzłów z linii łamanej oraz wspólnego węzła dwóch odcinków, jeżeli węzeł leży na prostej
 • od wersji 070, dostępna będzie funkcja aktualizacji programu
 • nowa opcja, dzięki której atrybuty zaznaczonych obiektów, modyfikowane są w momencie ustawienia atrybutu (grupa „opcje pracy II„)
 • nowość w palecie „modyfikacje” – funkcja usuwania z linii łamanych oraz z krzywych, odcinków krótszych o zadanej wartości

2020:

 • uwaga: zakończenie dystrybucji i serwisowania wersji 1.0 – w grudniu 2020 pojawi się ostatnia aktualizacja wersji 1.0  (szczegóły)
 • procedura automatycznego kartowania ma osobną grupę opcji w oknie opcji i ustawień
 • w grupie opcji „kartowanie automatyczne” dostępny jest edytor kodów użytkownika z zestawem 5 funkcji:
 • walidator sprawdza, czy obiekty „schody” oraz „podjazd dla osób…” mają polilinię kierunkową
 • powiązania punktu o określonej wysokości (SUPS’a) z obiektem, powoduje zmianę koloru SUPS’a na kolor obiektu (uwaga z pokazu)
 • uruchomienie funkcji „wstawienie pikiety 2D/3D” powoduje otwarcie okienka do wprowadzania współrzędnych (nie trzeba otwierać go osobno)
 • klawisz zmiany palety użytkownika, ma menu kontekstowe, a w nim funkcje ( -> rysunek po prawej):
  • wyboru palety (1,2,3)
  • czyszcenia aktualnej palety
  • zapisania aktualnego zestawu funkcji w pliku
  • załadowania funkcji zapisanych w pliku do aktualnej palety
 • podczas wskazywania plików „gml”, do załadowania, można zaznaczyć kilka plików
 • klawisz zmiany palety użytkownika na dolnym pasku programu, ma menu kontekstowe z funkcjami: „załaduj”, „zapisz”, „przełącz paletę”
 • nowa funkcja w palecie narzędziowej „Teksty” – łączenie tekstów w jeden
 • istotne zmiany
  • nowe palety narzędziowe „teksty”  oraz „gml”
  • funkcje związane z tekstami, rozrzucone po innych paletach, zostały przeniesione do palety „teksty”
  • funkcje związane z formatem „gml”, zostały przeniesione do palety „teksty”
  • kilka drobiazgów w palecie „podstawowe elementy”
 • w palecie „modyfikacje” pojawiła się funkcja, która umożliwia połączenie odcinków w linię łamaną
 • w funkcjach kreślenia schodów i skarp, zaimplementowane zostały nowe rozwiązania, poprawiające wygląd obiektów
 • w walidatorze pojawiły się funkcje szybkiego skoku do poprzedniego / następnego obiektu, który zawiera błędy
 • ponieważ z mapy najczęściej generowane są pliki „gml” dla każdej bazy, to zestaw opcji eksportu powiększył się o opcję „komplet”
 • lista wyboru wzoru linii, w palecie głównej, ma od teraz menu kontekstowe (uruchamiane prawym klawiszem) a w nim funkcje”dodaj wzór linii” oraz „usuń wzór linii”
 • procedura wypełniająca obszar symbolem (np. trawnik) działa nieco lepiej a baaaardzo długie skarpy obsługiwane są poprawnie i zdecydowanie szybciej
 • udało się podnieść limit maksymalnej wielkość plików rastrowych o około 25%
 • jeżeli plik rastrowy posiadał plik georeferencji, to po redukcji rozdzielczości nie będzie wymagał ponownej kalibracji (ale warto sprawdzić wpływ redukcji na wpasowanie)
 • zmiana kolory etykiety obiektu (zmianie ulega kolor „z palety”; kolory „z Rozporządzenia” oraz związane ze statusem „gml” oraz „datami” nie ulegają zmianie)
 • dorobienie odnośnika do wskazanego tekstu – najstarsza paleta programu – „elementy podstawowe” doczekała się nowości 🙂
 • nowość w pakiecie inżynierskim – kombajn, który digitalizuje obiekt powierzchniowy, wstawia długości boków, generuje tabelkę  i zapisuje ją do raportu
 • zmiana „statusu” działki albo działek (status został wzięty w cudzysłów, ponieważ ta funkcja zmienia jedynie kolor identyfikatora)
 • przywracanie standardowego „statusu” wszystkim działkom
 • zapisanie do raportu zestawienia działek, z podziałem na „przedmiotowe” i „sąsiednie”, z opcją zapisu współrzędnych
 • NOWOŚĆ: procedura generowania zawiadomień – wystarczy pokazać działkę/działki, a program odnajdzie działki sąsiednie oraz ich właścicieli
 • funkcje wstawiania pieczątki (zestawu informacji) „klauzula”
 • funkcja importu tabelek przygotowanych edytorem „Word” i zapisanych w formacie „xml”
 • funkcja kreślenia strefy buforowej wokół obiektu o geometrii „powierzchnia”
 • funkcja „rozbicie obiektu złożonego ze skarp” umożliwia rozbicie obiektów złożonych ze skarp (wałów, nasypów, wykopów  grobli itp) na skarpy „składowe”
 • do funkcji „zagęszczenie” i „rozrzedzenie”  kresek skarpy, dołączył trzecia funkcja „ustawienie gęstości kresek wypełnienia
 • zestaw funkcji w palecie „modyfikacje” zmniejszył się o 4 funkcje, które „powędrowały” do menedżera warstw, a w związku z tym …
 • … menedżer warstw przejął 4 funkcje z palety „modyfikacje” a przy okazji wzbogacił się o 2 nowe, i teraz jest ich łącznie 18!
 • od aktualizacji numer 02.031, funkcja cięcia, „potrafi” również przeciąć obiekt powierzchniowy
 • w zestawie narzędzi „arkusz mapy”, dostępne są od wersji 02.032 dwie funkcje, które pozwalają na „hurtową” zmianę wartości atrybutów (rys. poniżej)
 • funkcja „wymiarowanie – odległość od – do„, z palety „pomiary i obliczenia” ma nową opcję – wstawianie grotów wektora odległości  (sterowanie oczywiście – SC)
 • od wersji 02.030, funkcja „usuwanie”, pozwala również na usunięcie opisu obiektu
 • do grupy „Pomoc„, dodaliśmy funkcję „internetowa strona pomocy„, która uruchamia Państwa domyślną przeglądarkę na naszej stronie pomocy (proder.pl/help)
 • uwaga: ważna nowość dla osób, które modyfikują biblioteki!
 • funkcja „wstawienie pikiet na element” z palety „pomiary i obliczenia”, dostała nową opcję i można wstawić pikiety co mnie-więcej „n” metrów albo w ilości „n” sztuk.
 • w palecie „modyfikacje„, przybyła funkcja modyfikacji koloru wypełnienia & kreskowania
 • w grupie opcji „kreślenie” zrobiło się ciasno, więc czas na nową grupę opcji „przekroje i profile
 • opcje funkcji kontroli arkusza mapy, pojawiają się teraz po uruchomieniu funkcji a w związku z tym, opcje te zniknęły z zakładki „Opcje pracy I” 
 • nowa funkcja, która wstawia pikietę 3D w punkcie wstawienia zaznaczonego obiektu punktowego, „dorabiając” rzędną, na podstawie najbliższego tekstu
 • zmodyfikowane zostało działanie funkcji „podnoszenie do 3D” – teraz, umożliwia modyfikację pojedynczych (wskazanych) obiektów
 • nowa funkcja, w dwóch wariantach – zagęszczenie/rozrzedzenie kresek wypełnienia skarpy
 • nowy skrót klawiszowy Shift + R pozwala na szybkie włączenie i wyłączenie rastrów
 • generalne porządki w funkcjach obsługi rastrów – nowe procedury, nowe funkcje i nowe opcje
 • skrót Ctrl + J  powoduje aktywowanie warstwy zaznaczonego obiektu (działa już od kliku wersji ale zapomniałem o tym napisać…)
 • w aktualizacji 019, dostępne będą również funkcje kopiowania równoległego, w czterech wariantach
 • w programie jest już komplet funkcji do modyfikacji planu warstw (przy okazji poprawiony został wygląd ikonek, dostępnych do tej pory funkcji)
 • funkcja, która umożliwia „poszerzenie” lub „zwężenie” obiektu o geometrii „powierzchnia” (w wersji testowej nosiła nazwę „docieplanie budynków”)
 • nowa funkcja i drobna zmiana w wyglądzie ikonek na klawiszach interpolacji warstwic metodą SNT
 • wstawianie opisu warstwic, na przecięciu z linią
 • z zestawu opcji „Opcje pracy II” znika opcja „wyświetlanie ścieżek w oknie informacji o programie” a za to …
 • … w oknie informacji o programie pojawią się trzy ikonki
 • ramka ogrodzenia ma cztery opcje kształtu
 • ramka ogrodzenia, ma cztery opcje działania

2019:

 • funkcja „edycja atrybutów i usuwanie obiektu” – na pierwszy rzut okaz funkcja pozbawiona sensu, a jednak …
 • nowość – w oknie funkcji „lista relacji”, pojawiła się funkcja usuwania zaznaczonej relacji. Zestaw funkcji dostępnych teraz w oknie listy, wygląda następująco:
 • nowość – poszukiwanie odpowiednich miejsc i wstawianie obiektu SUXX – punkt zmiany cech przewodu
 • a przy okazji funkcje wstawiania suux’ów dostały lekko poprawione ikonki (poniżej)
 • poważna poprawka do funkcji kreskowania – teraz modyfikacja kreskowanego obiektu, powoduje odświeżenie kreskowania
 • nowość – funkcja cięcia obiektów liniowych (na razie ciąć można wyłącznie w węźle konstrukcyjnym obiektu)
 • lekko poprawiona ikonka rozcinania przewodów pod opisami (zamiana maski opisu na przerwę w odcinku przewodu)
 • nowe funkcje w palcie modyfikacji:
  • kreskowanie, kreskowanie wycięć, usuwanie kreskowania
  • przesuwanie węzłów konstrukcyjnych obiektów na podstawie wektorów przesunięć, zapisanych w pliku
  • „docieplanie budynków” – powiększanie budynku, poprzez rozsunięcie ścian o  podaną wielkość (0.01 – 0.50 [m])
 • pakiet funkcji wspomagających prace z zakresu ewidencji gruntów i budynków
 • rozpoczynamy dystrybucję wersji 2.0 (informacje o aktualizacji)
 • punkt na przedłużeniu linii a) ortogonalnie w stosunku do wskazanego punktu;  b) na przecięciu linii
 • szrafowanie,  szrafowanie enklaw,  połączenie szrafu z obiektem,  usuwanie szrafu
 • import plików w formacie „dwg” (zaawansowanie 95%)
 • pakiet inżynierski – rzutowanie ortogonalne składników sieci
 • zastąpienie starej wersji obiektu, nową
 • usuwanie relacji prowadzących ze wskazanego obiektu do innych
 • poszukiwanie (Ctrl+F) obiektów o podanym, gml’owym,  identyfikatorze lokalnym obiektu
 • podczas modyfikacji węzła obiektu, wyświetlane są: długość oraz azymut wektora przesunięcia
 • podczas modyfikacji węzła obiektu, po zahaczeniu w punkcie docelowym, w polu komunikatów na dolnym pasku, wyświetlane są współrzędne
 • podczas wstawiania rzędnej punktu o znanej wysokości na przewodzie, można odwrócić napis (SC)
 • przygotowana została regulacja głośności sygnalizacji zahaczenia punkt kontrolnego (pojawi się w wersji 2.0)
 • w grupie „kreślenie” pojawiła się opcja „miary czołowe” dla profili
 • w grupie „kreślenie” pojawił się zestaw opcji związanych z kreśleniem profili: ustawienie skali i włączanie „flag” zmiany kierunku
 • w grupie „Pomiary i obliczenia” pojawiły się dwie nowe opcje, które pozwalają na „poprawienie” treści pliku zapisywanego funkcją „zapisanie pikiet do pliku”

2018:

 • drobiazg – opcja zrzucania do pliku tekstowego, zaznaczonych lub wszystkich, identyfikatorów i współrzędnych punktów granicznych,
 • procedura wybierania zaznaczonych obiektów do kopiowania / przenoszenia została usprawniona (uchwyt w środku grupy)
 • procedura do justowania tekstu obsługuje również linie złożone i napisy wewnątrz obiektów
 • nowość: procedura „układania wierszy” (z uwzględnieniem wysokości każdego wiersza)
 • w raporcie funkcji „pełny raport dla działki”, dopisywane są adresy właścicieli działki przedmiotowej i działek sąsiadujących,
 • modyfikacja atrybutów punktów granicznych (RGBP04_**), uruchamia procedurę aktualizacji kodu kartograficznego i symbolu,
 • zestaw funkcji związanych z elementami o podanych rozmiarach powiększył się o prostokąt o podanych rozmiarach (ostatnia linia na rysunku poniżej)
 • uzupełnienie opcji zamykania okna po wybraniu rozmiaru znaków – opcja uruchomienia funkcji „tekst”
 • zapisywanie w pliku „mgr” informacji o widoczności warstw pliku referencyjnego (podczas ładowania czytane są informacje z podłączanego pliku)
 • funkcja zmiany nazwy warstwy zastąpiła funkcję wyłączania warstwy zaznaczonego obiektu (nadal dostępna jest w menu)
 • przeskalowanie można przerwać przy pomocy klawisza „anuluj”
 • jedna z najstarszych funkcji programu – „ustawienie okna nad rysunkiem”, doczekała się nowej, szybszej i sprawniejszej wersji
 • nowy zestaw opcji dla funkcji „wymiarowanie – ciąg poligonowy” – kąty, azymuty i odległości wyświetlane są opcjonalnie a promień łuku kąta zależy od wielkości opisów
 • nowa funkcja „anuluj” dla czasochłonnych operacji (na razie tylko dla operacji ładowania plików „gml” ale …)
 • funkcja wstawiania RTWP na grupę pikiet, pozwala teraz na wybranie rodzaju punktu (naturalny/sztuczny0 oraz zaokrąglenia rzędnej (cm/dm)
 • dwie nowe opcje: ładowanie obiektów z K1  oraz  zaznaczanie obiektów z K1 po załadowaniu
 • usprawnienie importu plików „gml” – w przypadku małych plików import jest teraz 6, a w przypadku dużych 1,8 razy szybszy
 • sporządzanie listy właścicieli, z informacją o udziale i własności oraz na wszelki wypadek suma kontrolna udziałów
 • nowa funkcja, która umożliwia poszukiwanie na podstawie podanego wzoru: tekstów, działek, budynków, punktów osnowy, graniczników ….
 • zmiana funkcji związanej ze skrótem Ctrl + F – od teraz będzie on uruchamiał funkcję poszukiwania obiektów
 • nowy skrót Ctrl + Shift + G – poszukiwanie pikiet i kreślenie po pikietach
 • nowa opcja menedżera wymiany informacji, pozwala na wyłączenie kontroli relacji, podczas eksportu danych do pliku „gml”
 • zestaw funkcji do ręcznego i automatycznego tworzenia oraz kontrolowania relacji, ma już 10 funkcji
 • funkcja poszukiwania obiektów, które powinny mieć ale nie mają zdefiniowanych relacji,
 • funkcja aproksymacji krzywych, łuków kołowych oraz okręgów odcinkami o określonej długości lub określoną liczbą odcinków
 • selekcja obiektów na podstawie długości kodu kartograficznego (do selekcjonowania obiektów z K1, które mają zawsze 3 znaki)

MGC IV - dlugosc kodu sel

 • wstawianie punktów o znanej wysokości na pikiety, z wyborem naturalna/sztuczna za pomocą SC
 • zapisywanie w plikach „dxf” i „dwg” informacji o kolorach innych niż kolory ze standardowej palety AutoCad’a,
 • opcja dopasowania kolorów z pliku „dxf” do aktualnej palety kolorów, podczas ładowania pliku,
 • opcja sterowania położeniem mapy przy pomocy klawiszy kursora, z klawiszem Shift lub bez (poniżej po lewej)
 • opcja przywracania separatora części dziesiętnej, jaki był ustawiony w momencie uruchamiania programu (poniżej po prawej)
 • procedura eksportu grafiki w formacie „dwg”
 • nowa wersja procedury eksportu grafiki w formacie „dxf”

 

2017:

 • funkcja rzutowania wskazanych pikiet na zaznaczony element / elementy – linie, okręgi, łuki kołowe, krzywe (rys. poniżej)
 • funkcja wstawiania określonej ilości pikiet na wskazany element (rys. poniżej)
 • usunięte zostały dwie funkcje z palety „pomiary i obliczenia” – lista działek i lista budynków – zastąpiła je funkcja „pełny raport dla obiektu/obiektów”
 • przenumerowanie pikiet (na aktywnej warstwie albo na całym rysunku) z opcjonalnym omijaniem numerów pikiet z podpiętych plików i omijaniem „Ps’ów”
 • nowe, czytelniejsze ikonki i zmodyfikowany sposób działania funkcji ustawiania prefix’u oraz numeru pikiety
 • usprawnienie działania funkcji edycji tekstów – podczas edycji tekstów składających się z kilku linii uwzględniane jest justowanie
 • trzy klawisze w zestawie opcji „paleta kolorów” zastąpiły funkcje w menu okna opcji i ustawień
 • nowy zestaw opcji  – „pomiary i obliczenia” a w nim, między innymi opcje wyboru jednostek, liczby miejsc po przecinku i sposobu
 • funkcja kreślenia muru oporowego ma teraz trzy warianty – murek zmierzony po osi, murek zmierzony po osi ze znaną szerokością oraz zmierzony po obrysie
 • nowa funkcja menedżera rastrów – przeskalowanie rastra na podstawie informacji o rozdzielczości (dpi) oraz rozmiarach
 • usprawnienie działania funkcji dociągania wskazanej linii i wskazanych linii – teraz można ich używać również na liniach łamanych (czyli np. „dociągnąć gaz do budynku”)
 • nowy sposób działania funkcji – kolor wskazanego elementu zmieniany jest na kolor tła i odwrotnie
 • menedżer fontów „dostał” nowa ikonkę i skrót Ctrl+L („L” … jak literki), ale co ważniejsze, trafił do okna opcji i ustawień,
 • opcjonalna blokada przełączania klawiatury z trybu „programisty” w tryb „214” przy pomocy kombinacji Ctrl+Shift (okno opcji i ustawień, zakładka „dodatkowe opcje pracy”),
 • kreślenie działki z opcją zmiany koloru odcinka granicy (wybranego funkcją SC),
 • funkcja przekreślania identyfikatora wskazanej działki,
 • funkcja przekreślania wskazanego tekstu (tekstów), linią poziomą, skośną, dwiema skośnymi, trzema poziomymi …
 • funkcja „Kontynuuj kreślenie wskazanego obiektu” – umożliwia kontynuowanie kreślenia wskazanego obiektu liniowego,
 • funkcja „Kreśl taki sam…” działa teraz identycznie jak „Kontynuuj… „: albo wskazanie obiektu i uruchomienie funkcji albo uruchomienie i wskazanie,
 • funkcje kontynuacji kreślenia, kreślenia obiektu takiego jak wskazany oraz uruchomienia ostatniej funkcji (związane z klawiszem „tyldy”) mają nowe skróty
 • zmiana w dolnym pasku głównej palety narzędziowej – funkcja kontynuacji kreślenia zastąpiła zbędną w nowej wersji programu, funkcję odświeżania rysunku,
 • zmiany w wersji 01.94:
 • opcja podawania daty pomiaru („wyłączenie daty” powoduje zapisanie w pliku gml informacji „brak danych”),
 • krój pisma miar, wstawianych funkcjami z palety „Pomiary i obliczenia”, można teraz ustawić przy pomocy funkcji „Ustawienie kroju pisma” z palety głównej,
 • zamiast funkcji „miara – długość od..do z linią”  i miara – długość od..do bez linii”, jest teraz jedna funkcja z opcją „z linią / bez linii” (SC),
 • w palecie „Pomiary i obliczenia” pojawiły się trzy nowe funkcje: „aktywna miara długości odcinka”, „aktywna miara pola powierzchni” oraz „obliczenia na aktywnych miarach”
 • paletę podręczną można otworzyć przy pomocy skrótu Ctrl + D  (ponieważ skrót Ctrl + Y, użyty w trybie pracy klawiatury „214”, działa jak Ctrl+Z)
 • okno menedżera plików referencyjnych, można teraz otworzyć przy pomocy skrótu Ctrl+H („h” jak hybryda…)
 • w menu kontekstowym „klawisza z kłódką” są teraz tylko opcje pracy programu (usunięte zostały opcje pracy punktu kontrolnego)
 • w oknie opcji i ustawień (Ctrl+Q), w grupie opcji „Punkt kontrolny”, pojawiła się opcja „silne przyciąganie do punktów węzłowych”
 • w oknie opcji i ustawień (Ctrl+Q), w grupie opcji „Punkt kontrolny”, suwak „siły przyciągania”, działa w poszerzonym zakresie (-20/+20 a nie jak do tej pory 0-5)
 • w oknie „Menedżera pikiet”, pojawiła się opcja „Pasywne pikiet” (po jej włączeniu pikiety widać, ale nie można do nich zahaczyć punktu kontrolnego)
 • okienko z listą obiektów, które znajdują się aktualnie na mapie oraz funkcjami wskazywania obiektu, edycji metki i listy relacji
 • nowa opcja – wyświetlanie informacji o aktywnej warstwie na pasku tytułowym programu,
 • nowa opcja menedżera pikiet – zachowanie ustawionej wielkości pikiet, niezależnie od skali opracowania i aktualnego powiększenia
 • nowa opcja wyświetlania – obiekty z plików referencyjnych mogą mieć teraz kolor szary (z odcieniem)
 • uzupełnienie wcięć
 • nowość w palecie pomiarów i obliczeń – wcięcia oraz metoda biegunowa
 • lista funkcji programu w formie listy z ikonkami i nazwami funkcji
 • pomiar pola powierzchni obiektów składających się z linii i łuków kołowych oraz powierzchni złożonych („multipowierzchni”),
 • funkcja tworzenia relacji (xlink’ów) podczas generowania pliku „gml”
 • zestaw narzędzi do kontrolowania procesu przygotowania plików „gml”
 • pobranie i ustawienie nazwy i atrybutów fontu oraz rozmiaru napisu
 • F7 oraz F8 do dyspozycji użytkownika (jak F9..F12)
 • przeniesienie tabelek i list do biblioteki użytkownika oraz opcja pomijania tej biblioteki podczas aktualizacji programu (informacje o tej zmianie)
 • opcja, pozwalająca na pracę podczas zapisywania plików
 • zestaw strzałek północy wybieranych przy pomocy SC
 • eksport współrzędnych pikiet/obiektów do plików tekstowych w różnych formatach
 • funkcja konwersji planu warstw
 • funkcja przeniesienia obiektów rysunku na warstwy, zgodnie z aktualnym planem warstw
 • wymiana informacji w formacie gml  (na razie tylko do testów),
 • generowanie pliku różnicowego w formacie „gml” (funkcja intensywnie testowana)
 • ramką ogrodzenia można teraz zaznaczać obiekty wielokrotnie (podobnie jak przy wielokrotnej selekcji trzeba wcisnąć klawisze Ctrl oraz Shift)
 • ustawienie (lub zmiana) koloru obiektu, zdefiniowanego składnikami RGB w pliku biblioteki (poniżej),
 • wymiana rzędnych X/Y (poniżej)
 • wstawianie punktów wysokościowych (RTPW01/RTPW02) na zaznaczone pikiety,
 • usuwanie węzła z linii łamanej albo z obiektu złożonego z odcinków (ikonki poniżej)
 • prosta kontrola topologii wskazanego obiektu, obiektów o podanym kodzie, wszystkich obiektów na wskazanej warstwie lub wszystkich, które widać:
  • duplikaty okręgów i odcinków,
  • odcinki leżące na innych odcinkach,
  • przecięcia i niedociągnięcia,
  • odcinki krótsze niż podana wielkość.
 • referencje: jeżeli włączone jest zahaczanie punktu kontrolnego do obiektów pliku referencyjnego, to
  • Ctrl + V   – wyłącza wszystkie warstwy z wyjątkiem warstwy zaznaczonego obiektu (obiektów),
  • Shift + V – wyłącza warstwę na której leży zahaczony obiekt,
 • kliknięcie prawym klawiszem na listę warstw pliku referencyjnego, otwiera menu z funkcjami:
  • włączenie wszystkich warstw rysunku referencyjnego,
  • wyłączenie wszystkich warstw rysunku referencyjnego,
 • nowy drobiazg w palecie „Podstawowe elementy” – funkcje kreślenia prostokątów (rys.poniżej),
 • przeniesienie pikiet na warstwę obiektu, gdy odległość pikiety od obiektu jest mniejsza niż ustawiona w opcjach (rys.poniżej),
 • nadanie obiektowi kodu kartograficznego (film numer 008)

2016:

 • trwają prace nad systemem pomocy
 • w grupie „opcje pracy”  nowa opcja  –  „automatyczne zapisywanie wyników w pliku raportu„, a do tego…
 • … drobne usprawnienie w tworzeniu raportów z obliczeń (rys. poniżej),
 • nowa funkcja menedżera wymiany informacji (Ctrl + E) – „wycinanie” pikiet z plików tekstowych w różnych formatach (rys. poniżej)
 • kilka nowych funkcji do manipulowania tekstem
  • przesunięcie napisu w górę lub w dół o wysokość jednego wiersza (z zachowaniem kierunku wstawienia),
  • przeniesienie tekstu pod linię jego podstawy, z obrotem o 180 stopni,
  • obrócenie tekstu o 180 stopni, bez zmiany położenia,
  • przeniesienie tekstów leżących na krawędzi wskazanego obiektu, do jego wnętrza,
  • przeniesienie na zewnątrz wskazanego obiektu, tekstów leżących na jego krawędzi (ilustracja w dziale „filmy„),
 • nowa funkcja w głównym menu, w sekcji „Pliki” – otwarcie poprzedniego pliku (skrót klawiszowy: Ctrl + Shift + O)
 • nowy szybki algorytm generowania NMT opartego na siatce nieregularnych trójkątów (ilustracja w dziale „filmy„),
 • interpolacja warstwic z wykorzystaniem nowego algorytmu budowania SNT
 • obliczanie objętości NMT – SNT
 • funkcja ustawiania okna nad punktem o podanych współrzędnych (prawy klawisz na ikonce „wpasuj widok”),
 • funkcja poszukiwania i zaznaczania obiektów o podanym kodzie kartograficznym (skrót Ctrl+Shift+F),
 • skrót do funkcji ustawiania mapy nad (kolejnym) zaznaczonym obiektem (Shift + F),
 • funkcja usuwania maski
 • funkcje dodawania maski do obiektów, które mają zdefiniowaną geometrię „powierzchnia”,
 • uruchamianie funkcji „ogrodzenie”, przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl + B,
 • funkcja wstawiania pikiet na podstawie miar ortogonalnych,
 • nowy drobiazg: funkcja kreślenia drzew w szpalerze,
 • nowa funkcja do opisywania obiektów rzędnymi,
 • w grupie opcji „wyświetlanie” pojawiła się opcja podświetlania masek obiektów,
 • nowa funkcja pozwala na selekcjonowanie obiektów, według klasy, kodu, koloru, warstwy, geometrii, lub bazy danych
 • opcja wykonywania kopii poprzedniej wersji podczas zapisywania pliku,
 • zmiana koloru linii w kolorze tła na aktualny
 • edycja treści oraz modyfikacja położenia odnośników
 • eksport tła (maskownic) tabelek do dxf’a,
 • usprawnienie eksportu do dxf’a – teraz da się wyeksportować kilka obiektów o identycznym kodzie kartograficznym ale o różnych wzorach linii przerywanej,
 • zbiór funkcji modyfikacji tekstów liczy już 8 funkcji,
 • maska ma teraz trzy opcje kreślenia (sterowane za pomocą funkcji SC):
  • z ramką wewnętrzną i zewnętrzną,
  • tylko z wewnętrzną,
  • bez ramek.
 • generowanie tabelki poprzez „rozciąganie” oraz funkcja łączenia zaznaczonych komórek tabelki,
 • opcja generowania dxf’ów z 2, 3 4, 5 i 6 miejscami po przecinku,
 • przeskalowanie proporcjonalne do nietypowych skali 1 : 50,100,150,200,250,
 • nowy układ i nowe skróty do funkcji w menu okna opcji i ustawień,
 • klawisze funkcyjne F9 – F12 do dyspozycji użytkownika,
 • w palecie „Granice”, z zestawu funkcji Rozporządzenia, przybyło 5 wzorów linii
 • schody łamane bez spoczników
 • funkcja modyfikacji atrybutów oraz rozmiaru tekstu,
 • nowa funkcja w palecie „modyfikacje” – dociąganie linii do miejsca wskazanego punktem kontrolnym,
 • poprawka do funkcji „dociąganie linii” – teraz linię można dociągnąć również do obiektów liniowych,
 • funkcja modyfikacji geometrii obiektów (przykład 1, przykład 2),
 • funkcja do zamiany zbioru odcinków i łańcuchów linii, w obiekt „linia łamana dxf” (przykład zastosowania),
 • nowe funkcje konwertera dxf-mgc – czytanie i zapisywanie modelu konwersji,
 • maskowanie wielobokiem (ilustracja w serwisie facebook),
 • informacje o sposobach sterowania programem (nawigacja),
 • opcja dwukrotnego powiększania kropki przy zamianie pikiet na tekst (w planach mamy opcję regulacji wielkości kropki),
 • funkcje kreślenia odcinków łańcuchów odcinków mają teraz włączoną opcję dociągania do pierwszego punktu,
 • nowa funkcja w palecie „modyfikacje” –  dociąganie linii do okręgu,
 • nowa funkcja w palecie „modyfikacje” –  zmiana priorytetu wyświetlania na wskazany,
 • nowa procedura wymiany informacji w formacie xml (pro) i parser w VBA do programów BS,
 • wstawianie i edycja tekstu złożonego z kilku linii,
 • kreator prostych tabelek użytkownika,
 • wycinanie linii pod maskami opisów przewodów (oraz usuwanie masek),
 • opisywanie pikiet numerem i rzędną,
 • drukowania składników rysunku, kreślonych linią przerywaną z maskowaniem rysunku pod linią,
 • podział opcji pracy na dwie grupy  „opcje pracy” oraz „dodatkowe opcje pracy” i nowy układ opcji,
 • konwerter obiektów wektorowych z pliku dxf w obiekty mapy numerycznej,
 • nowy sposób działania funkcji „Opisanie wskazanego punktu współrzędnymi”, z palety „Arkusz mapy”,
 • edytor tabelek użytkownika,
 • instrukcja do funkcji ogrodzenie,
 • menedżer plików referencyjnych + instrukcja,
 • drukowanie pikiet i opcja nowa wydruku „liczba kopii”,
 • zamiana pikiet na teksty z opcją usuwania pikiet,
 • tryb drukowania „szkic” – wszystko na szaro a pikiety na czarno,
 • „zapamiętywanie” ścieżek, zamiast „wracania” do folderu domyślnego,
 • wpasowanie rysunku w okno mapy razem z rastrami i/lub plikami referencyjnymi,
 • paleta narzędziowa „funkcje użytkownika” na bocznym panelu narzędzi,
 • osobna biblioteka na funkcje zdefiniowane przez użytkownika „Biblioteka użytkownika.mgz”,
 • pamiętanie ostatnich 10 plików,
 • opcjonalne zmniejszanie rozdzielczości plików rastrowych, które są zbyt duże dla MGC,
 • nowa funkcja w palecie modyfikacji: „przesunięcie do punktu o podanych współrzędnych„,
 • automatyczne zapisywanie pliku co „n” minut (w zakresie 1 – 60 minut),
 • opcja otwierania palety podręcznej obok kursora,
 • kreślenie linii o podanej długości,
 • kreślenie linii, która od razu jest dzielona na „n” odcinków („n” zmieniane jest przy pomocy SC),
 • dzielenie wskazanej linii na na „n” odcinków („n” zmieniane jest przy pomocy SC),
 • wstawienie węzła na odcinek (czyli de facto podział odcinka) w podanej odległości od wskazanego punktu,
 • aktualizacja atrybutów tekstu – kroju, pochylenia, wytłuszczenia oraz podkreślenia (bez zmiany warstwy, koloru i rozmiaru),
 • drukowanie w skali 1:100 i 1:250 ma teraz dodatkową opcję przeskalowania znaków umownych, (nie będą większe niż na wydruku w skali 1:500),
 • funkcja „Wpasowanie rysunku w okno programu” ma teraz swoje własne menu, uruchamiane prawym klawiszem myszy, a w nim funkcje:
  • wpasowanie rysunku
  • wpasowania rastrów
  • wpasowania rysunku oraz rastrów,
  • wpasowania rysunku głównego,  plików referencyjnych oraz rastrów
 • funkcja wpasowania mapy po załadowaniu ma teraz nową opcję „rastry również(zakładka „Opcje pracy” w oknie opcji i ustawień programu),
 • jeżeli przy pomocy Shift+V,  wyłączona zostanie niewłaściwa warstwa, to ponowne użycie Shift+V, włączy ją (tylko ostatnią, wyłączoną warstwę),
 • w głównym menu, w grupie funkcji „Pliki„, przybyła funkcja „Poprzednie mapy (10 ostatnio otwartych map),
 • w menedżerze wymiany informacji, zakładka „DXF” ma teraz dwie opcje eksportu „R10” (1988r.) oraz „AC 2007” (2006r.),
 • gotowy jest zapis plików map w formacie dxf w wersji AC 2007,
 • ikonka digitalizacji ma bardziej kontrastową treść – łatwiej ją znaleźć.
 • czerwony krzyżyk zamykający okno programu działa od teraz tak, jak funkcja „zakończenie pracy programu” (Alt+F4),
 • program pamięta już ścieżki i nie wraca za każdym razem do folderu domyślnego,
 • funkcja digitalizacji działa teraz tak, jak pozostałe funkcje modyfikacji – można zaznaczyć obiekt i uruchomić funkcję albo uruchomić funkcję i wskazać obiekt,
 • można ustawić opcję digitalizacji do 3 miejsc po przecinku (opcje pracy programu),
 • można wydrukować to, co widać (drukowanie niekartometryczne) albo w skali 1:2880, 1:250 oraz 1:100 (na razie bez przeskalowania obiektów),
 • opcja opisywania obiektów rzędnymi z dokładnością do [cm] lub do [dm],
 • opcja ładowania całej treści pliku „dxf” na jedną warstwę,
 • operacje powiększania, pomniejszania i przesuwania rysunku w dużym powiększeniu są teraz od 100 do 1000 razy szybsze,
 • gotowy jest szybki odczyt plików map w formacie dxf,
 • nowa funkcja w wersji testowej: gargamelizator budynków,
 • gotowa jest funkcja podnoszenia modelu 2D do 3D, przez wyinterpolowanie rzędnych wysokości, metodą 1/d^2,
 • wstawianie pozycji z listy użytkownika,
 • dwie nowe funkcje: wstawianie wybranej tabelki użytkownika pod kątem regulowanym SC, wstawianie tabelki wybranej przy pomocy SC,
 • ujednolicenie atrybutów graficznych obiektu,
 • dopasowanie koloru obiektu do aktualnej palety kolorów,
 • opisanie obiektów rzędnymi,
 • menedżer pikiet, kolorów, warstw, referencji …