Kilka rad dla osób, które pracują z plikami w formacie „gml”.

Edycja mapy, z której ma powstać plik zasilający bazy danych, wymaga zmiany przyzwyczajeń – nie mamy już do  ze zbiorem niezależnych  „kresek”,  którymi można dowolnie manipulować, ale ze zbiorem powiązanych ze sobą obiektów, na których można wykonać określony zestaw działań. Obiekty mają zdefiniowaną geometrię i  zestaw atrybutów. Nie można zmieniać typu geometrii a wartości atrybutów muszą należeć do określonej dziedziny.  Z zasobu dostajemy zbiór obiektów i zasilamy zasób zbiorem obiektów. Niestety aktualnie (maj 2019), większość ODGiK’ów, z których korzystają użytkownicy MGC, nie jest przygotowana do wymiany informacji w formacie „gml”. Pliki z bazy EGiB, które trafiają do nas do testów, nie przechodzą walidacji, zawierają zdublowane obiekty, albo są na nich wyłącznie granice działek i graniczniki. Pliki GESUT, są pełne obiektów z instrukcji „K1”, kanalizacji poprowadzonych światłowodem (!), kablowych przyłączy wodociągowych, słupów aproksymowanych zbiorem odcinków przewodu energetycznego, obiektów z atrybutami, które nie mają nic wspólnego ze słownikami z Rozporządzenia.  Problemem, jest również to, że GUGiK,  nie przygotował programu do walidacji plików wymiany w formacie „gml”. 

Ponieważ jednak format „gml” jest składnikiem obowiązującego prawa, to przygotowaliśmy zestaw rad, dla osób, które chciały by się nim posługiwać a MicroGeoCAD został wyposażony w funkcję walidacji plików „gml”.

 

1.0 Kontrola materiałów źródłowych.

Plik, który został pobrany z Ośrodka, należy poddać walidacji. Jeżeli nie przejdzie jej z wynikiem pozytywnym, to trzeba zwrócić szczególną uwagę na obiekty usuwane oraz unikać funkcji „kreśl obiekt taki, jak wskazany”, bo spowoduje to powielenie błędów. Poza tym zgodnie z zasadą „śmieci weszły – śmieci wyszły”, negatywny wynik kontroli, zamyka dyskusję na temat błędów w pliku, który oddajemy. Walidatory są do pobrania na stronach GUGiK’u (EGiBGESUT). W maju 2020r. MicroGeoCAD, został wyposażony w procedurę walidacji plików „gml”.

 

2.0 Jeżeli trzeba usunąć obiekt.

Obiekt usuwany znika z rysunku, ale trafia do pliku, aktualizującego PZGiK. Jeżeli taki obiekt nie miał kompletu danych albo dane były niepoprawne, to plik aktualizujący nie zostanie przyjęty, ponieważ zawiera błędne dane.  To, że ich źródłem jest baza danych Ośrodka nie ma tu żadnego znaczenia.  Warto przed usunięciem obiektu, skontrolować jego dane a w przypadku błędów i/lub braków w danych takiego obiektu, należy uzgodnić z Ośrodkiem sposób postępowania i w zależności od uzgodnień albo usunąć taki obiekt i oddać plik różnicowy, który nie przejdzie walidacji, albo nie usuwać obiektu i oddać plik aktualizujący pozbawiony informacji o tym, że obiekt nie istnieje. Oczywiście problem nie dotyczy usuwania obiektów narysowanych w MGC a następnie usuniętych, ponieważ takie obiekty „zwyczajnie znikają” i nie są zapisywane w pliku gml.

 

3.0 Jeżeli obiekt wymaga zmiany geometrii.

To jest szczególny przypadek – na mapie istnieje obiekt, który ma geometrię „punkt” a po aktualizacji powinien mieć „powierzchnia”. Zdarza się tak w przypadku budynków (EGBB01_02 i EGBB02_01) oraz działek (EGBD03), które mają powstać po podzieleniu działki.  W takim przypadku, nowy obiekt, musi stać się nową wersją, czyli „przejąć” identyfikator lokalny oraz wszystkie atrybuty, które nie wymagają modyfikacji, ze starego obiektu. Sposób postępowania zależy od programu, w którym wykonywana jest edycja mapy. W przypadku MGC, należy narysować nowy obiekt, uruchomić funkcję „zastąpienie starej wersji obiektu, nową” (z palety „arkusz mapy”), wskazać obiekty nowy oraz stary i zatwierdzić „zastąpienie” a na koniec sprawdzić i ewentualnie zaktualizować wartości atrybutów nowego obiektu.

 

4.0 Przed wygenerowaniem  gml’a:

 • warto zmienić źródło informacji o kolorze na „status gml” – pozwoli to na sprawdzenie , co zostanie wyeksportowane do gml’a
 • warto poznać zasady nazywania plików §71.4 Rozporządzenia w sprawie standardów … z 9.11.2011
 • należy skontrolować relacje obiektów, które trafią do pliku aktualizującego

 

5.0 Po wygenerowaniu gml’a

 • warto wygenerować plik gml na próbę i poddać go walidacji, walidatorem programu mgc.
 • można przeprowadzić kontrolę (walidację) walidatorem GUGI’u, ale należy pamiętać, że pozytywny/negatywny wynik, o niczym nie świadczy ( -> uwaga na dole strony)
 • założyć nowy rysunek, wczytać wygenerowany plik w trybie „nowe/zmodyfikowane/usunięte” i sprawdzić czy czegoś istotnego nie brakuje

 

6.0 Proponowana kolejność działań

 • przeprowadzenie kontroli pliku gml pobranego z Ośrodka,
 • założenie nowego pliku (Ctrl+N),
 • import danych z pliku gml z Ośrodka (Ctrl+E),
 • zapisanie pliku pod odpowiednią  nazwą,
 • ewentualne podłączenie referencyjne innych plików „mgr” albo „dxf”,
 • przeprowadzenie edycji (dodanie, modyfikacja,usunięcie obiektów)
 • skontrolowanie relacji obiektów nowych oraz zmodyfikowanych,
 • zapisanie pliku (Ctrl+S),
 • zmiana sposobu wyświetlania mapy (źródło informacji o kolorze: status gml) i skontrolowanie  mapy,
 • wygenerowanie plików gml, do aktualizacji baz PZGiK,
 • opcjonalne przeprowadzenie kontroli (walidacji) wygenerowanych plików,
 • założenie nowego, tymczasowego rysunku, import wygenerowanych wcześniej plików gml i skontrolowanie ich zawartości.

 

7.0 Jeżeli plik gml zawiera błędy (nie został przyjęty)

 • jeżeli plik aktualizujący nie został przyjęty, to należy poprawić mapę i wygenerować plik jeszcze raz,
 • jeżeli to nie jest absolutnie niezbędne, to lepiej nie „grzebać” w pliku gml,
 • jeżeli już trzeba coś zmienić w pliku „gml”, to
  • nie wolno używać programu „Notatnik” systemu Windows, (używa on standardu kodowania UTF-8 z BOM a walidatory tolerują wyłącznie UTF-8 bez BOM)
  • warto się zaopatrzyć w program Notepad++ (nie tylko nie dodaje BOM’a ale potrafi przekonwertować plik, zepsuty Notatnikiem)
  • należy pamiętać, że „naprawienie” pliku gml nie spowoduje „naprawienia” mapy, choć może rozwiązać problem oddania pliku
  • edytując daty, należy pamiętać o formacie, bo wprawdzie dla komputera/programu format nie ma żadnego znaczenia, ale walidator jest pod tym względem bezwzględny
 • w przypadku MGC, najlepiej skontaktować się z Działem Wsparcia Techiocznego.

 

 

Uwaga:

Ze stron GUGiK’u można wprawdzie pobrać programy do walidacji plików „gml” i w dodatku walidator baz EGiB ma funkcję walidacji plików różnicowych, ale z informacji uzyskanych w kilku ODGiK’ach wynika że, programy te są przeznaczone do walidacji  PZGiK a nie pliów wygenerowanych przez wykonawcę. Oznacza to, że autorzy rozporządzenia, prawdopodobnie nie wiedzieli, że mapę tworzą i aktualizują geodeci – wykonawcy, w związku z tym nie przygotowali walidatora, który weryfikował by poprawność plików, którymi zasób jest zasilany. Ponieważ jak dotąd nie pojawił się taki program, można sądzić, że nadal nie wiedzą. Według zwolenników teorii spiskowych, brak walidatora, który usprawnił by wymianę informacji w tym formacie,  jest spowodowany naciskiem firm produkujących oprogramowanie ośrodkowe, bo stan taki, ułatwia wymuszanie na wykonawcach zakupu ich aplikacji i ukrywanie śmietnika, który zdarza się w bazach danych. W związku z tym, na razie, jedyną metodą rozwiązywania problemów z przyjęciem plików „gml” do Zasobu,  jest metoda prób i błędów. Na szczęście w zdecydowanej większości ODGiKów, można liczyć na pomoc, wyrozumiałość i zaangażowanie pracowników.  Jakiś czas temu GUGiK obiecał „ucywilizowanie” formatu gml  …   czekamy!