Dodanie definicji znaku:

 

Funkcje definiowania własnych znaków można wykorzystać do zdefiniowania znaków w palecie użytkownika, do zastąpienia znaków z innych bibliotek własnymi znakami albo do przygotowania „pieczątki firmowej”. MicroGeoCAD zapamiętuje jako znak, wszystkie elementy znajdujące się na rysunku a punktem wstawienia znaku jest punkt 0.00,0.00, dlatego należy założyć nowy rysunek i ustawić go nad punktem 0.00,0.00. Należy również pamiętać, że znak projektowany jest dla  określonej skali.  Warto też włączyć siatkę konstrukcyjną oraz zmienić tryb przyciągania celownika punktu kontrolnego na „do siatki konstrukcyjnej

 

A. Projektowanie znaków, należy rozpocząć od przygotowania rysunku:

 • założyć nowy rysunek (skrót Ctrl+N),
 • otworzyć okno opcji i ustawień (skrót Ctrl+Q),
 • z listy grup opcji wybrać grupę „Opracowanie„,
 • wybrać skalę opracowania,
 • z listy grup opcji wybrać grupę „Wyświetlanie”,
 • włączyć opcję „wyświetlanie punktów głównych w odstępie 1 [m]”,
 • włączyć opcję „wyświetlanie punktów pomocniczych co 10 [cm]”,
 • z listy grup opcji wybrać grupę „Punkt kontrolny”,
 • kliknąć na ostatni po prawej stronie klawisz trybu: „do węzłów siatki konstrukcyjnej”,
 • zamknąć okno opcji i ustawień (klawisz Esc),
 • ustawić okno mapy nad punktem 0.00,0.00 (skrót Shift + Home  lub funkcje głównego menu: „Widok„,  „Sterowanie mapą„, „Wpasowanie rysunku w okno„).

 

B. Do zaprojektowania znaku i podłączenia go do palety użytkownika, potrzebne będą narzędzia, które znajdują się w paletach „Paleta główna”, „Definicje” oraz „Paleta funkcji użytkownika”.  Paleta główna jest włączona zawsze ale pozostałe palety są opcjonalne i należy je włączyć. Aby przygotować program do projektowania znaków, należy:

 • otworzyć okno opcji i ustawień (skrót Ctrl+Q),
 • z listy grup opcji wybrać grupę „Boczny panel narzędzi„,
 • włączyć opcje „paleta narzędziowa użytkownika” oraz „paleta definiowania znaków, atrybutów i opisów„.

 

C. Znak wstawiany jest na tą warstwę, na której został narysowany, dlatego tworzenie znaku należy rozpocząć od założenia i ustawienia aktywnej warstwy. W tym celu należy:

 • uruchomić okno menedżera warstw  (skrót Ctrl+W),
 • uruchomić funkcję „Wstawienie nowej warstwy„, w polu edycyjnym wpisać nazwę warstwy i wcisnąć klawisz Enter (rysunek poniżej),
 • odnaleźć nową warstwę na liście warstw i podwójnym kliknięciem zmienić jej status na „aktywna”,
 • zamknąć okno opcji i ustawień (Esc).

 

MGC III - warstwy do projektowania znaków 2

 

D. Na tak przygotowanym rysunku można narysować znak (treść „pieczątki”), pamiętając, że:

 • znak będzie wstawiony względem punktu 0.00,0.00,
 • każdy składnik może mieć inny kolor oraz inną grubość linii,
 • znak może się składać z punktów, linii, łuków, okręgów, wypełnionej kropki, kwadratu lub trójkąta oraz tekstu,
 • w aktualnej wersji znak nie może zawierać krzywych (krzywa zostanie zignorowana),
 • w aktualnej wersji znak nie może elementów kreślonych linią przerywaną (zostanie ona zamieniona na ciągłą),
 • do tworzenia znaku warto wykorzystać funkcje palety głównej „Ustawianie rozmiaru elementu„,  „Ustawianie rozmiaru elementu na mapie„,
 • do tworzenia znaku warto wykorzystać funkcje palety”Podstawowe elementy„: „Odcinek o określonej długości” oraz „Okrąg o określonym promieniu„.

 

MGC III - funkcje do projektowania znaków

E. Po narysowaniu znaku należy go powiązać z klawiszem i dopisać do biblioteki. Aby to zrobić trzeba:

 • otworzyć paletę „Paleta funkcji użytkownika” i kliknąć na klawisz, który ma być związany z zaprojektowanym znakiem (w przypadku „pieczątki” firmowej będzie to klawisz z palety „Arkusz mapy„) ,
 • otworzyć paletę „Definicje” i
  • sprawdzić czy w polu „Biblioteka” znajduje się nazwa „Biblioteka użytkownika”,
  • wybrać typ znaku
   • statyczny – jeżeli ma być wstawiany tak, jak został zaprojektowany,
   • obrotowy – jeżeli ma być wstawiany „na dwa punkty” (wzdłuż geodezyjnej osi X),
   • pozostałe typy nie są związane ze znakami i zostaną opisane w innym miejscu,
  • uruchomić funkcję „Dopisanie wzoru do biblioteki„,
  • na pytanie „czy dopisać do biblioteki znak …”, odpowiedzieć „Tak„,
 • kliknąć na klawisz w palecie użytkownika, który ma uruchamiać wstawianie zaprojektowanego znaku i sprawdzić czy znak wstawia się prawidłowo.

 

 

 

Usunięcie definicji znaku:

 

A. Aby usunąć znak należy:

 • uruchomić wstawianie znaku, klikając na klawisz tego znaku w palecie użytkownika,
 • uruchomić funkcję „usunięcie wzoru”,
 • kliknąć na klawisz znaku w palecie użytkownika i przeczytać komunikat na dolnym pasku programu („…biblioteka nie zawiera definicji znaku …”).