A. Interfejs – górny pasek:

 

Na górnym pasku okna programu, wyświetlana jest nazwa programu oraz numer wersji oraz opcjonalnie: skala opracowania i nazwa aktywnej warstwy. Numer wersji składa się z trzech segmentów, z których pierwszy oznacza wersję programu (00.40.32), drugi numer pakietu aktualizacyjnego (00.40.32) a trzeci wersję 32/64 bitową (00.40.32).   W lewym górnym rogu obszaru zajmowanego przez rysunek, wyświetlane są współrzędne narożnika mapy, współrzędne kursora mapy oraz współrzędne punktu kontrolnego. Współrzędne naroży wyświetlane są również w pozostałych narożnikach obszaru rysunku.

 

MGC IV -interfejs + anuluj

 

 

B. Interfejs – dolny pasek:

 

Po lewej stronie dolnego paska, znajduje się kontrolka funkcji sterowania opcjami kreślenia przy pomocy rolki myszy (ScrollControl).  Obok kontrolki SC, znajduje się pole, w którym pojawiają się informacje i komunikaty, okno do wprowadzania danych oraz pasek postępu, który wyświetlany jest przy czasochłonnych operacjach.

Środkową część paska zajmują narzędzia wybrane przez użytkownika. Użytkownik może zdefiniować trzy zestawy funkcji (palety) i wybierać je klikając na ikonkę „Numer palety narzędziowej użytkownika” lub przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl + TAB.

Po prawej stronie znajdują się cztery klawisze, które umożliwiają:

Użytkownik ma możliwość zmiany wielu opcji, związanych z oknem mapy: koloru tła, obecności i kolorów współrzędnych naroży mapy oraz kolorów siatki konstrukcyjnej.

 

 

C. Interfejs – palety narzędziowe:

 

Wszystkie narzędzia zebrane są w paletach narzędziowych na panelu bocznym, który można wysunąć / schować przy pomocy klawisza TAB, lub wybierając z głównego menu funkcje: „Narzędzia”, „Panel boczny”, „Wysuwanie panelu bocznego”. Oprócz tego użytkownik ma do dyspozycji trzy palety zadokowane na stałe na dolnym pasku programu oraz paletę podręczną (rysunek poniżej). Funkcje palet użytkownika i palety podręcznej są wybierane przez użytkownika. Szczegółowe informacje na temat palet narzędziowych, palet użytkownika oraz palety podręcznej, można znaleźć w rozdziale „Opcje i ustawienia”, podrozdział „Palety narzędziowe”.

 

 

D. Opcje interfejsu:

 

Użytkownik może modyfikować interfejs, zmieniając:

 • kolor tła mapy  (grupa opcji „okno mapy”),
 • stronę, po której zadokowany zostanie panel boczny (grupa opcji „boczny panel narzędzi”),
 • obecność grup paneli narzędziowych (grupa opcji „boczny panel narzędzi”),
 • wyświetlanie współrzędnych w narożach mapy (grupa opcji „okno mapy”),
 • obecność kontrolki SC, na dolnym pasku (grupa opcji „okno mapy”),
 • odstępy i kolor pomiędzy panelami narzędziowymi na panelu bocznym (grupa opcji „boczny panel narzędzi”),
 • wyświetlaną paletę użytkownika (skrót Ctrl + TAB),
 • sygnalizowanie dźwiękiem przyciągnięcie punktu kontrolnego do elementy rysunku (grupa opcji „opcje pracy”).

 

 

E. Klawisze funkcyjne F9 – F12:

 

Użytkownik może przypisać dowolne funkcje programu, klawiszom F9, F10, F11 i F12.

 

 

F. Lista funkcji

 

Paleta narzędziowa „Lista funkcji”, zawiera listę funkcji programu oraz odpowiadających im ikonek, uporządkowanych:

 • według alfabetu
 • według geometrii
 • według przynależności do bazy danych
 • według pomysłu użytkownika.

W palecie tej znajdują się również klawisze funkcji:

 • generowania nowej listy,
 • zapisywania aktualnej listy,
 • odczytywania zapisanej wcześniej listy,
 • poszukiwania funkcji na liście, na podstawie fragmentu nazwy (opisu).