Przeniesienie na aktywną warstwę:mgc-iii-modyfikacje-zmiana-warstwy

Funkcja ta służy do przeniesienia wskazanego obiektu na aktywną warstwę.  Jeśli użytkownik rysuje mapę i korzysta z palet narzędziowych programu, wówczas obiekty domyślnie wstawiają się na właściwe warstwy. Na przykład „trawnik” znajdujący się w palecie narzędziowej „pokrycie terenu” domyślnie wstawia się na warstwie „Pokrycie terenu”, a „most”, znajdujący się w palecie „Budowle i urządzenia” wstawia się na warstwie „Budowle i urządzenia”. Zdarza się jednak w pochodzących z innych programów  (np. w plikach *.dxf), że obiekty znajdują się na innych warstwach i trzeba je przenieść na właściwą. Przed przeniesieniem obiektu na warstwę aktywną użytkownik może sprawdzić na jakiej warstwie znajduje się interesujący go obiekt oraz sprawdzić jaka warstwa jest aktywna.

 

A. Sprawdzenie na jakiej warstwie znajduje się obiekt:

Aby sprawdzić na jakiej warstwie znajduje się obiekt należy:

 

 • z palety głównej na panelu bocznym wybrać funkcję „informacje o obiekcie” (skrót ctrl+I lub menu: „Narzędzia”, „Wyświetlanie informacji o zaznaczonych elementach”)
 • zahaczyć (dosnapować) punkt kontrolny do sprawdzanego obiektu,
  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
 • zatwierdzić wybór obiektu, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku,

Po tej operacji, na ekranie pojawią się informacje o obiekcie.

 

 

B. Sprawdzenie/zmiana aktywnej warstwy:

Aby sprawdzić/zmienić aktywną warstwę należy:

 

 • otworzyć okno opcji i ustawień (skrót ctrl+Q lub menu: „Narzędzia”, „Opcje i ustawienia programu”),mgc-iii-kolory-kontrolki-warstw
 • na liście grup opcji, która znajduje się z lewej strony okna,  znaleźć i zaznaczyć grupę „menadżer warstw”,
 • opis warstwy aktywnej jest ciemniejszy a kontrolka jest “podświetlona” (rysunek obok).

 

Po rozpoczęciu pracy w programie na liście znajduje się tylko warstwa domyślna (warstwa ta jest w każdym rysunku i nie można jej usunąć nawet, jeżeli jest pusta). Obiekty wybierane z palet narzędziowych wstawiane są na warstwy zdefiniowane w bibliotece znaków, chyba, że włączona jest opcja “nadrzędność aktualnej warstwy i atrybutów”.  Jeżeli warstwa, na której ma się znaleźć obiekt nie istnieje, to program ją założy. Aby zmienić aktywną warstwę należy:

 

 • odnaleźć ją na liście i zaznaczyć podwójnym kliknięciem lewym klawiszem myszy,
 • zamknąć okno opcji i ustawień (klawisz Esc lub klikniecie na krzyżyk).

 

Aktywna warstwa jest również widoczna w palecie głównej znajdującej się na panelu bocznym. Aktywną warstwę można zmienić wybierając ją z listy wyboru funkcji warstwa.

 

 

 

C. Przeniesienie obiektu na aktywną warstwę

Aby przenieść obiekt na aktywną warstwę należy:

 

 • ustawić aktywną warstwę (wybierając ją z listy, pobierając z obiektu lub w sposób opisany w punkcie B),
 • z palety narzędziowej „modyfikacje” wybrać funkcję „przeniesienie obiektu na aktywną warstwę”,
 • zahaczyć (dosnapować) punkt kontrolny do modyfikowanego obiektu:
  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
 • zatwierdzić wybór obiektu, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku,

 

 

Uwaga: włączenie opcji "nadrzędność aktualnej warstwy oraz atrybutów graficznych", która znajduje 
się w oknie opcji i ustawień w grupie "kreślenie", spowoduje, że obiekty mapy będą  kreślone 
na aktywnej warstwie,aktywnym kolorem, grubością i stylem linii.