Opcje pracy programu

Jest to grupa opcji, które związane są ze sposobem działania programu. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca na panelu ustawień, zostały one podzielone na dwie grupy: „Opcje pracy I” oraz „Opcje pracy II”.

 

001. Włączenie tej opcji spowoduje, że po uruchomieniu, program podejmie próbę załadowania ostatniego edytowanego pliku. Wyłączenie opcji spowoduje, że po uruchomieniu programu, rysunek będzie pusty.

002. Jej włączenie powoduje, że po załadowaniu mapy, program podejmie próbę załadowania rastrów podpiętych do tego pliku.

003. Jej włączenie powoduje, że po załadowaniu mapy, program podejmie próbę załadowania plików referencyjnych, które były podpięte do tego pliku.

004. Włączenie tej opcji spowoduje, że w załadowanym pliku zostaną włączone wszystkie warstwy rysunku, niezależnie od tego czy podczas jego edycji były włączone czy wyłączone.

005. Włączenie opcji „wpasowanie rysunku po załadowaniu mapy” powoduje, że po załadowaniu mapy, jest ona wpasowywana w okno programu. Opcja ta dotyczy wyłącznie rysunku wektorowego.

 

MGC IV - opcje pracy I

006.  Włączenie tej opcji powoduje, że podczas wpasowywania załadowanego rysunku (opcje 001 + 003), program weźmie również  pod uwagę rastry, oczywiście do rysunku były podpięte i zostały załadowane rastry.

007. Jeżeli opcja ta będzie włączona, to podczas ładowania plików map, program skontroluje skalę ładowanych obiektów i porówna ją z aktualną skalą opracowania. W przypadku braku zgodności, zaproponuje ustawienie odpowiedniej skali lub skontrolowanie mapy.

008. Opcje te, sterują pracą funkcji „kontrola mapy” z palety narzędziowej „arkusz mapy”.

009. Jeżeli włączona jest opcja „automatyczne rozpoznawanie separatorów„, to podczas wpisywania danych, w polu edycyjnym (po lewej stronie dolnego paska programu), program będzie zamieniał na przecinek separator współrzędnych a separator części dziesiętnej we współrzędnych na kropkę, dzięki czemu nie trzeba „skakać” pomiędzy klawiszem kropki i klawiszem przecinka. Jeżeli opcja ta jest włączona, to wprowadzanie części dziesiętnej współrzędnych jest obligatoryjne. Opcja ta działa również podczas wprowadzania godła, dzięki czemu można wprowadzać wszystkie jego części, przy pomocy zestawu klawiszy klawiatury numerycznej.

 

010. Jeżeli podczas wykonywania kompresji rysunku (ctrl+K), opcja ta jest wyłączona, to każde uruchomienie funkcji „Cofnij” (Ctrl+Z), będzie usuwało jeden obiekt mapy. Jeżeli jest włączona, to po kompresji, jedno uruchomienie funkcji „Cofnij” (Ctrl+Z), usunie wszystkie obiekty rysunku. Uwaga: żeby po wykonaniu kompresji można było usuwać obiekty mapy, należy wyłączy opcję „ograniczenie działania „cofnij” do nowych obiektów”.

011. Włączenie tej opcji, spowoduje, że podczas kompresowania pliku, obiekty pochodzące z pliku „gml” również zostaną usunięte, przez co nie trafią do pliku różnicowego. Opcji tej, nie powinno się włączać, jeżeli końcowym efektem ma być plik „gml”.

012. Włączenie tej opcji powoduje, że wciśnięcie Ctrl+Z podczas kreślenia obiektów, spowoduje usunięcie ostatniego punktu kontrolnego. Podczas kreślenia,  funkcję tą zawsze pełni klawisz Esc. Wyłączenie tej opcji powoduje, że funkcja „Cofnij” (Ctrl+Z) zawsze usuwa ostatni narysowany obiekt.

013. Włączenie opcji „Ograniczenie działania „Cofnij” do nowych obiektów”, powoduje ustawienie blokady usuwania, na ostatnim obiekcie odczytanym podczas ładowania pliku. Usuwać można tylko obiekty, które zostały narysowane później. Wyłączenie tej opcji daje możliwość usunięcia wszystkich obiektów rysunku. Uwaga: użytkownik może w każdej chwili ustawić blokadę usuwania, przy pomocy funkcji „Zablokowanie funkcji „cofnij” dla aktualnego stanu rysunku” (skrót Ctrl + Shift + Z), która znajduje się w głównym menu programu, w grupie „Edycja„.

 

 

014. Opcja ta włącza / wyłącza sygnalizowanie zaczepienia punktu kontrolnego do obiektów, węzłów konstrukcyjnych obiektów oraz pikiet. Można wyłączyć sygnalizację wszystkich typów zaczepień lub tylko wybranego.

015. Włączenie tej opcji powoduje generowanie dźwięku (krótkiego kliknięcia), po każdej zmianie opcji, wykonanej przy pomocy rolki myszy.

016. Opcja ta, przygotowana na życzenie jednego z użytkowników, umożliwia zasygnalizowanie bardzo wyraźnym i długim dźwiękiem, usunięcie obiektu.

017.  Opcja ta, pozwala na regulowanie głośności sygnalizacji zaczepienia punktu kontrolnego (-> opcja 014), niezależnie od poziomu głośności komputera.

 

018. Po włączeniu opcji blokowania programu podczas zapisywania pliku, program zapisuje plik o około 25% szybciej, ale podczas zapisywania pliku nie można korzystać z programu (wszystkie funkcje są zablokowane). Wyłączenie opcji, powoduje odblokowanie większości funkcji i umożliwia pracę podczas zapisywania plików ale odbywa się to kosztem czasu zapisywania pliku. Zaleca się wyłączanie tej opcji tylko podczas pracy z dużymi plikami i/lub po ustawieniu niewielkiego odstępu wykonywania kopii bezpieczeństwa.

019. Włączenie tej opcji powoduje, że przed zapisaniem pliku, program wykonuje kopię bezpieczeństwa zapisanej wcześniej wersji pliku (jeżeli plik był wcześniej zapisywany) . Kopia ta ma taką samą nazwę jak plik ale rozszerzenie „mgq”.

020. Opcja  częstotliwości automatycznego zapisywania pliku.

 

Uwaga: zmiany w programie mogą powodować zmiany w obecności, układzie i działaniu opcji.
Uwaga: Ustawienie małego odstępu automatycznego zapisywania pliku (np. co 3 minuty) może znacznie spowolnić program.