Definiowanie relacji.

 

W tym rozdziale opisane zostały: automatyczne generowanie relacji (A), ręczne wiązanie obiektów relacjami (B), sposób kontrolowania relacji  (C) oraz definiowanie relacji (D1 i D2).  Funkcje te (rys, poniżej), znajdują się w palecie narzędziowej „Arkusz mapy”.

 

Relacje - funkcje 1B

 

 

 

 

 

 

A. Kontrola relacji

Funkcja kontroli relacji, zaznacza (podświetla) te obiekty, które mają zdefiniowane relacje ale nie są połączone relacjami. Podświetlenie obiektu nie oznacza, że musi on być powiązany relacją a jedynie, że jakaś relacja została dla niego zdefiniowana.  Ocena, czy jakaś relacja powinna się pojawić czy nie, należy do użytkownika.

Aby skontrolować relacje, należy:

 • wysunąć panel boczny (klawisz TAB, lub funkcjami: „Narzędzia”, „Boczny panel”, „Wysunięcie”, z głównego menu),
 • otworzyć paletę „Arkusz mapy” i uruchomić funkcję „kontrola relacji”
 • zaznaczone obiekty można kolejno wpasowywać w okno, przy pomocy funkcji, uruchamianej skrótem Ctrl  +  Shift  +  F

 

 

B. Automatyczne generowanie relacji

Po uruchomieniu funkcji automatycznego generowania relacji, program dla każdego obiektu poszukuje definicji relacji i sprawdza czy istnieje jakiś obiekt, z którym obiekt kontrolowany powinien być powiązany i czy spełnia zdefiniowany warunek połączenia ( -> „D” – definiowanie relacji).  Uwaga: funkcja ta jest automatycznie uruchamiana przed wygenerowaniem pliku „gml”, chyba, że użytkownik wyłączy opcję „weryfikacja relacji podczas eksportu”, która znajduje się w grupie opcji eksportu pliku „gml”.  Uwaga: ponieważ w niektórych przypadkach,  procedura ta musi sprawdzić kombinację „każdy z każdym”, jej wykonanie może zająć sporo czasu.

Aby wygenerować relacje, należy:

 • wysunąć panel boczny (klawisz TAB, lub funkcjami: „Narzędzia”, „Boczny panel”, „Wysunięcie”, z głównego menu),
 • otworzyć paletę „Arkusz mapy” i uruchomić funkcję „tworzenie relacji dla wszystkich obiektów”.

 

 

C. Ręczne wiązanie obiektów relacjami

Istnieją obiekty, dla których nie da się zdefiniować prostej i jednoznacznej zależności, która pozwoliła by automatycznie połączyć je relacją. Przykładem takiej pary obiektów są budynek i filar podpierający taras przy budynku. Podpora taka powinna być związana z budynkiem a ponieważ zależność, która ją z nim wiąże jest skomplikowana (podpora -> taras-> budynek), to skuteczniejszą metodą utworzenia relacji jest wskazanie obiektów i uruchomienie funkcji.  Obiekty takie posiadają definicję relacji, ale aby je należy połączyć należy je wskazać.

Aby powiązać obiekty relacją, należy:

 • upewnić się, że relacja pomiędzy wiązanymi obiektami jest zdefiniowana
 • wysunąć panel boczny,
 • otworzyć paletę „Arkusz mapy” i uruchomić funkcję „tworzenie relacji dla wskazanych obiektów”
 • trzymając wciśnięte klawisze Ctrl + Shift, wskazać łączone obiekty:
  • w trybie PRO klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD klikając lewym klawiszem myszy,
 • zatwierdzić tworzenie relacji, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku
 • przy pomocy funkcji lista relacji lub relacje z/do sprawdzić poprawność relacji  .

Informacja: Sposób ręcznego łączenia obiektów relacjami, został przedstawiony na filmie „związki pomiędzy obiektami”.

 

 

D1. Definiowanie relacji – informacje wstępne

Definicje związków pomiędzy obiektami, zapisane są w pliku biblioteki w liniach w formacie CSV. Definicje są przygotowywane przez producenta programu ale jeżeli zajdzie konieczność modyfikacji istniejącej relacji lub zdefiniowania nowej, to można to zrobić narzędziami programu lub edytując plik biblioteki, przy pomocy dowolnego, prostego edytora tekstu (najlepiej programu Notatnik, systemu Windows).

Każda linia definicji składa się 7 składników:

 • oznaczenia linii definicji – „D-REL”
 • informacji o bazie danych, do której należą obiekty powiązane relacją  „ges” lub „egib”
 • rodzaj relacji – „simple”
 • nazwa relacji „korytarzPrzesylowy” albo „budynekZElementamiTrwaleZiazanymi”
 • kod kartograficzny obiektu,    którego prowadzi relacja lub fragment kodu, który jednoznacznie identyfikuje grupę obiektów
 • kod kartograficzny obiektu, do którego prowadzi relacja lub fragment kodu, który jednoznacznie identyfikuje grupę obiektów
 • sposób wiązania obiektów
  • automatyczny
   • topologia  –  jeżeli istnieje zależność topologiczna, która pozwala jednoznacznie powiązać obiekty (np. punkt na linii)
   • wewnątrz  – jeżeli obiekt dołączany, znajduje się wewnątrz obiektu, dla którego budowana jest relacja (właz wewnątrz obwodnicy komory)
   • punkt         – gdy oba obiekty mają wspólny punkt konstrukcyjny (np. punkt o znanej wysokości na załamaniu przewodu)
   • grupa         – gdy obiektu należą do tej samej grupy (np. budynek i schody)
  • ręczny
   • wskazanie – gdy nie da się powiązać obiektów automatycznie i trzeba obiekty połączyć wskazując je (np. filar podpierający taras związany z budynkiem)

Relacje - biblioteka 1

Na przedstawionym, powyżej rysunku numer 2,  zdefiniowana została relacja „korytarzPrzesylowy”, która może powiązać wszystkie obiekty sieci uzbrojenia bazy („SU*”) z obiektem „SUKP01 – kanał przesyłowy” („SUKP01”). Ponieważ nie istnieje żadna prosta i jednoznaczna zależność pomiędzy wiązanymi obiektami, to w ostatnim polu, zdefiniowany został „ręczny” sposób wiązania obiektów.

 

 

D2. Definiowanie relacji – definiowanie relacji

Aby zdefiniować relację przy pomocy funkcji MicroGeoCad’a, należy

 • przygotować:
  • nazwę i rodzaj relacji,
  • kody kartograficzne obiektów
  • wybrać podstawę powiązania obiektów,
 • wysunąć panel boczny,
 • otworzyć paletę „Arkusz mapy” i uruchomić funkcję „definiowanie relacji pomiędzy wskazanymi obiektami”
 • do odpowiednich pól okna definicji, wprowadzić:
  • opis (nazwę)
  • podstawę powiązania
  • typ relacji
 • zatwierdzić wprowadzone dane (klawisz ok),
 • wskazać obiekt z którego prowadzi relacja:
  • w trybie PRO:  klikając lewym klawiszem myszy przy wciśniętym klawiszu Ctrl, lub klikając rolką myszy,
  • w trybie CAD:  klikając lewym klawiszem myszy,
  • zatwierdzić wzbor, klikając lewym klawiszem myszy, w dowolne miejsce na rysunku
 • w identyczny sposób wskazać obiekt do którego prowadzi relacja (przeciągając strzałkę relacji)

 

Powiązane tematy:   lista relacji obiektuzestaw funkcji okna listy relacji,   co to jest relacja

 

 

Informacja: sposób definiowania relacji został przedstawiony w filmie "definiowanie relacji":