Wymiana informacji w formacie AutoCAD DXF i DWG:

W wersji 1.0, MicroGeoCAD obsługuje import plików w formacie „dxf” oraz eksport „dxf” i „dwg”. Poprawnie obsługiwane są te elementy rysunku, które pojawiają się na mapach, to znaczy  punkty, linie, linie łamane,  łuki kołowe, okręgi, krzywe oraz teksty. Oznacza to, że program poprawnie „obsłuży” każdą mapę, natomiast podczas importu plików, może pominąć składniki, które zwykle na mapach się nie pojawiają: na przykład rysunku, na przykład elipsy czy łuki inne niż kołowe. Program importuje wszystkie wersje pliku „dxf” a eksport może zostać wykonany w formacie dxf lub dwg w wersjach: „2000”, „2004” oraz „2010”.

 

MGC IV - wymiana informacji - dxf-dwg 1

 

A. Import

Aby importować informacje z pliku „dxf”, należy:

 • otworzyć okno menedżera wymiany informacji (skrót Ctrl + E),
 • z listy dostępnych formatów wymiany informacji wybrać „DXF”
 • ustawić opcje importu (opis dostępnych opcji w punkcie C),
 • uruchomić funkcję importu,
 • w oknie wyboru plików wskazać plik i uruchomić funkcję „Otwórz”

 

B. Eksport

Aby wyeksportować rysunek do pliku w formacie „dxf”, należy:

 • otworzyć okno menedżera wymiany informacji (skrót Ctrl + E),
 • z listy dostępnych formatów wymiany informacji wybrać „DXF”
 • ustawić opcje eksportu (opis dostępnych opcji w punkcie D),
 • uruchomić funkcję eksportu,
 • wybrać folder,  podać nazwę zapisywanego pliku i uruchomić funkcję „Zapisz”.

 

C. Opcje importu

Opcje importu pozwalają na dopasowanie sposobu importowania informacji do potrzeb użytkownika. Poniżej przedstawiona została lista opcji z opisem skutków ich zastosowania.

 

001. „Wspólne polecenie „cofnij” dla wszystkich elementów”

Włączenie tej opcji umożliwia cofnięcie operacji wstawienia wszystkich importowanych składników rysunku, przy pomocy pojedynczego uruchomienia funkcji „cofnięcie ostatniej operacji” (skrót Ctrl + Z). Jeżeli przed importem opcja ta zostanie wyłączona, to uruchomienia funkcji „cofnięcie ostatniej operacji” będzie powodowało usunięcie pojedynczego składnika rysunku (punktu, linii, łuku, napisu …). Uwaga: działanie tej opcji można sprawdzić tylko wtedy, kiedy opcja „ograniczenie działania funkcji „cofnij” do nowych obiektów”, z grupy opcji „Opcje pracy”, jest wyłączona. Jeżeli jest włączona, to funkcję „cofnij” można zastosować tylko do obiektów, które zostały narysowane po zaimportowaniu danych z pliku „dxf”.

 

002. „Pochylenie pisma”

Włączenie tej opcji spowoduje pochylenie wszystkich importowanych napisów.

 

003. „Korekta położenia napisów m-text”

Opcja ta została zamówiona przez użytkownika, który chciał poprawić pionowy rozkład tekstów, złożonych z wielu linii.

 

004. „Dodanie węzła w punkcie wstawienia bloku”

Blok (inaczej: komórka, celka, znak)  w pliku „dxf” to zbiór elementów graficznych (punktów, linii, łuków…) wstawianych na rysunek w określonym miejscu. Niektóre bloki są zdefiniowane w taki sposób, że po ich wstawieniu na rysunek, nie można zahaczyć punktu kontrolnego w miejscu wstawienia (przykład po lewej stronie na rysunku poniżej – nie ma możliwości zahaczenia punktu kontrolnego do środka znaku). Włączenie tej opcji powoduje wstawienie dodatkowego punktu w miejscu wstawienia bloku (prawy rysunek poniżej). Punkt taki nie pojawia się na wydrukach.

MGC V - snapw w bloku

 

005. „Nadanie obiektowi kodu kartograficznego”

Niektóre programy obsługujące wydawanie mapy w formacie „dxf”, mają opcję nadawania blokom nazw, które częściowo lub w całości są zgodne z kodami kartograficznymi obiektów z Rozporządzenia albo starej dobrej instrukcji K1. Włączenie tej opcji i ustawienie trybu rozpoznawania (po części lub po całym kodzie) spowoduje nadanie kodów blokom z pliku „dxf”, czyli zamieni je na obiekty mapy numerycznej.

 

006. „wstawienie wszystkich obiektów na jedną warstwę”

Włączenie tej opcji spowoduje umieszczenie wszystkich zaimportowanych składników pliku „dxf” na jednej warstwie, której nazwa będzie się składać z przedrostka „DXF” oraz nazwy pliku.

 

007. „ignorowanie informacji o zakresie rysunku”

W pliku „dxf” zapisywane są informacje o obszarze zajmowanym przez składniki rysunku. Włączenie tej opcji powoduje, że MGC ignoruje te informacje i samodzielnie ustala zakres po zaimportowaniu wszystkich składników rysunku.

 

008. „dopasowanie kolorów do aktualnej palety”

Jeżeli podczas importu informacji z pliku w formacie „dxf”, opcja ta będzie włączona, to dla każdego importowanego obiektu, program spróbuje dobrać z palety kolorów kolor, najbardziej zbliżony do koloru z palety „dxf”.

 

D. Opcje eksportu

Opcje eksportu pozwalają na dopasowanie sposobu zapisywania informacji w pliku „dxf”. Poniżej przedstawiona została lista opcji z opisem skutków ich zastosowania.

 

001. „Wersja pliku dxf/dwg”

Opcja ta pozwala na wybranie formatu dxf lub dwg w wersjach: „2000”, „2004” oraz „2010”.

 

002. „Zerowanie rzędnej wysokości”

Włączenie tej opcji powoduje „spłaszczenie” rysunku, czyli zapisanie wszystkich elementów z rzędną wysokości równą 0.00.

 

003. „Wariant I”,  „Wariant II”,  „Wariant III”

W związku z różnicami w interpretacji koloru tła niektórych obiektów wypełnionych, przygotowane zostało (tymczasowe) rozwiązanie polegające na dopasowaniu sposobu zapisywania informacj o kolorze tła, w zależności od programu i koloru tła. Dostępne są trzy opcje:

 • „Wariant I” (MS-White)                              – eksport dla użytkowników Bentley MicroStation, pracujących na białym tle
 • „Wariant I” (AC-White)                               – eksport dla użytkowników Autodesk AutoCAD, pracujących na białym tle
 • „Wariant I” (MS-Black / AC – Black)        – eksport dla użytkowników AtucAD i MicroStation, pracujących na czarnym tle

 

 

Uwaga: w aktualnej wersji programu, krzywa, wykorzystywana do kreślenia warstwic, jest jedynie krzywą zbliżoną 
do krzywej B-Spline 3-go stopnia i w niektórych przypadkach, może się od niej znacząco różnić.